62751

กตัญญูต้องมาก่อน

มีชายคนหนึ่งตั้งใจเดินทางไปที่ประเทศอินเดีย เพื่อแสวงหาพุทธะ รหว่างทางได้พบกับพระรูปหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากอินเดีย จึงนมัสการถามถึงเรื่องไปอินเดียแสวงหาพุทธะ พระบอกว่า แท้จริงแล้วที่อินเดียไร้พุทธะที่จะแสวงหา ชายคนนี้ไม่เชื่อยังคงเดินทางต่อไป เมื่อไปถึงอินเดียแล้วปรากฏว่าไร้พุทธะ ที่แสวงหาจริง ๆ มีคนบอกเขาว่า พุทธะอยู่ที่บ้านคุณ มาถึงตอนนี้เขาถึงรู้แจ้ง หรือว่าพุทธะในบ้านก็คือพ่อแม่ เขารีบเดินทางกลับบ้านไปคอยปรนนิบัติดูแลบิดามารดทุกเช้าค่ำ ปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดี

บางคนรู้แต่การสร้างบุญกุศล สวดมนต์ไหว้พระกินเจ แต่ไม่รู้จักการกตัญญู โดยเฉพาะถึงกับอกตัญญูเนรคุณ เมื่อเป็นเช่นนี้สวดมนต์ไหว้พระกินเจมีประโยชน์อะไร เป็นการเพิ่มบาปกรรมเสียมากกว่า พึงทราบไว้ว่า พ่อแม่แก่ชราแล้ว วันเวลาที่จะอยู่กับลูก ๆ เหลือน้อยเต็มที แม้จะปรนนิบัติดูแลทั้งเช้าค่ำก็ยังน้อยไปแล้วจะทอดทิ้งไม่เหลียวแลพ่อแม่ได้อย่างไร? พึงทราบไว้ว่าตั้งครรภ์สิบเดือน ให้นมสามปี สิ่งที่กินล้วนแต่เป็นสายโลหิตของแม่ถนอมฟูมฟักเลี้ยงดูเก้าปี ไม่ทราบว่าต้องสิ้นความยากลำบากและความเอาใจใส่ไปเท่าไร เกรงลูกจะหิวจะหนาว ยามป่วยไช้ก็วิตกกังวลดังไฟสุมอก ต้องฝ่าลมฝนไปหาหมอหาเจ้าจนทั่ว ต้องทุกข์กังวลจนกว่าลูกหายไข้ ถึงจะวางใจบ้าง กว่าจะชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ไม่ทราบว่าต้องยากลำบากเท่าไร พระคุณนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก ถ้าหากไม่รู้จนักคิดทดแทนก็เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน พูดถึงสัตว์ แพะยังรู้บุญคุณ เวลากินนมแม่มันยังคุกเข่ากิน อีกามันเลี้ยงกลับพ่อแม่ยามแก่หากินไม่ได้แล้วคนจะสู้สัตว์ไม่ได้อย่างไร?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *