1945781300731

ธรรมกถาแห่งแม่พระธรณี

จากนั้นพระแม่ธรณีได้เข้าเฝ้ากราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระบรมศาสดา นับแต่โบราณกาลมา ข้าพระบาทได้กราบนมัสการองค์พระโพธิสัตว์มาแล้วมากมายหลายพระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนเปี่ยมด้วยปัญญาบารมีและปรีชาญาณอันล้ำเลิศต่างก็ทรงเสด็จมาเพื่อฉุดช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลาย

แต่ทว่าปณิธานของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่กว่าข้อปณิธานใด ๆ และที่สคัญบุญสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อเวไนยสัตว์ในโลกียโลกนั้นลึกซึ้งแน่นแฟ้นเช่นเดียวกันกับที่องค์พระศรีอาริยเมตไตย พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชุศรีและพระสมันตภัทรโพธิสัตว์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในมหาอนันตจักรวาล
พระมหาโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์นี้ล้วนยังมิได้บรรลุพระปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ทรงตั้งไว้ แม้ว่าทุก ๆ พระองค์จะได้แบ่งพระภาคออกเป็นหมื่นแสนพระภาคไปฉุดช่วยสรรพสัตว์ที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง 6 ได้เป็นจำนวนถึงร้อยหมื่นล้านเท่าของเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแล้วก็ตาม.”

ข้าแต่พระคถาคตเจ้า ตัวข้าบาทได้พินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ในเคหะสถานบ้านเรือนของมนุษย์ทั้งหลาย หากทางด้านทิศใต้ของบริเวณที่อยู่อาศัย สามารถจัดให้เป็นมุมสงบและสะอาด โดยนำวัสดุมาสร้างเป็นสถานที่ประดิษฐานพระรูปของพระกษิติครรภโพธิสัตว์แล้วกระทำการสักการบูชาสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำ อานิสงส์ย่อมบังเกิดแก่เคหะสถานบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้น 10 ประการคือ


1. พื้นดินจะอุดมสมบูรณ์
2. ครอบครัวจะมีแต่ความสุข
3. วิญญาณบรรพบุรุษจะได้รับการฉุดช่วยให้ไปสู่สุคติภพ
4. ทุกคนในครอบครัวจะมีอายุยืน

5. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ
6. แคล้วคลาดจากอุทกภัยและอัคคีภัย
7. จะไม่พานพบเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ
8. จะไม่ฝันร้าย
9. ไม่ว่าจะไปแห่งไหนเทพเทวาจะติดตามคุ้มครองอารักขา
10. จะได้รับอานิสงส์เทียบเท่ากับการบำเพ็ญธรรมทาน

“ข้าแต่พระคถาคตเจ้า ในอนาคตกาลภายหน้า หากบ้านเรือนใดมีพระรูปและคัมภีร์พระสูตรของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ อีกทั้งบุคคลนั้นเป็นเจ้าของบ้าน ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและมีจิตศรัทธาสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำ เมื่อนั้น ข้าบาทจะใช้อิทธิฤทธิ์คอยปกปักษ์รักษาผู้คนในบ้านเรือนนั้นตลอดเวลา มิให้มีภัยพิบัติใด ๆ เข้าไปกล้ำกรายได้อย่างเด็ดขาดพระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์จึงทรงมีพระดำรัสว่า
“แท้จริงแล้วด้วยเดชานุภาพและอิทธิฤทธิ์ที่ท่านมีอยู่ ยากนักที่จะมีเทพพรหม องค์ใดเสมอเหมือนพื้นปฐพีในมนุษย์โลกตลอดจน ต้นไม้ใบหญ้า กรวด หิน ดิน ทราย แม้กระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนอยู่ในความอารักขาดูแลของท่าน จึงได้เจริญเติบโตมีความอุดมสมบูรณ์ดังที่เป็นอยู่”

มาบัดนี้ ท่านยังได้กล่าวยกย่องสรรเสริญกิตติคุณของพระกษิติครรภผู้เป็นมหาโพธิสัตว์ นี่ย่อมจะเป็นปัจจัยเสริมส่งบารมีธรรมของท่านให้สูงขึ้นไปอีกเป็นหมื่นแสนเท่า


ต่อไปภายหน้า หากสาธุชนใดหมั่นศึกษาพระสูตรนี้ แล้วได้ประพฤติปฏิบัติตามขอท่านและเทพพรหมทั้งหลายจงไปคอยปกป้องคุ้มครอง อย่าให้มีเภทภัยใด ๆ มาทำอันตรายแก่เขาได้
การที่มนุษย์ปุถุชนในโลกได้รับความคุ้มครองอารักขาดูแลจากเหล่าเทพยดามากมายนั้น ก็เนื่องด้วยอานิสงส์ที่เขาได้บำเพ็ญทานสร้างกุศลและระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระกษิติครรภโพธสัตว์อยู่เสมอ
เช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นต่อไปย่อมจะสามารถหลุดพ้นจากทะเลทุกข์สามารถเข้าสู่นิพพานอันเป็นแดนบรมสุข นี่เองเป็นเหตุให้ พวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับการปกป้องอารักขาเป็นพิเศษ”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *