194578

พระกิตติคุณแห่งองค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์

โพธิสัตว์ ในกาลบัดนั้น องค์สมเด็จพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชูพระหัตถ์ขึ้นฉายพระรัศมีออกเป็นฉัพพรรณรังสีแผ่รอบพระวรกาย ให้บังเกิดแสงเจิดจ้ากว่าดวงอาทิตย์นับแสนดวงสาดส่องไปทั่วปริมณฑลจนจบพิภพ และแล้วพระบรมโลกนาถเจ้าจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงก้องไปในชั้นฟ้าประกาศแก่บรรดาเหล่าโพธิสัตว์ พระอรหันต์ เทพเทวา นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสูร กินนร มนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลายตลอดทั่งภพภูมิว่า

“ณ บัดนี้ ทุกท่านจงตั้งใจสดับฟังเรากล่าวสรรเสริญกิตติคุณของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งได้แผ่เดชานุภาพแห่งเมตตาอันสูงล้ำไปทั่งสากลพิภพจักรวาล เพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์ทรมานอันเนื่องด้วยวิบากกรรมของตน”

“หลังจากที่เราเข้าสู่แดนนิพพานแล้ว ขอให้พวกท่านเหล่าโพธิสัตว์ เทพเทวา นาคา และอสูรทั้งหลายจงช่วยกันจดจำและปกปักษ์รักษาพระสูตรนี้ไว้ให้ดี เพื่อที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลอันประเสริฐได้เสวยสุขนิรันดร์ในแดนนิพพาน”
ขณะนั้น พระโพธิสัตว์ ผู่ ก่วง ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ขอองค์พระตถาคตเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานอรรถาธิบาย ถึงผลานิสงส์แห่งการถวายสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กษิติครรภให้ปวงข้าบาทและสรรพสัตว์ทั้งหลายในอนาคตกาลได้รับรู้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดาได้ทรงประทานวิสัชนาว่า “ในอนาคตกาลภายหน้า หากมีผู้ใดได้สดับฟังกิตติคุณอันประเสริฐของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ แล้วบังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามธรรมโอวาท อีกทั้งมีความสำนึกได้ถึงความผิดบาปที่ตนเคยก่อไว้อย่างจริงใจ ประกอบกับได้กราบไหว้ สวดภาวนาพระนามของทานได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ ไม่มีวันตกล่วงลงสู่อบายภูมิอีก และหากเสวยผลบุญหมดสิ้นแล้วก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้สูงศักดิ์ อุดมด้วยลาภยศ”

“หากมีหญิงใดไม่ปรารถนาจะเกิดกายเป็นสตรีเพศอีก ถ้าชาตินี้ได้สักการะ บูชา พระกษิติครรภโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ ของหอม พร้อมทั้งถวายทานสร้างกุศลด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ในชาติหน้าหญิงผู้นั้นก็จะได้เกิดมาเป็นบุรุษผู้องอาจ สมดังเจตนารมณ์”

“หญิงใดเกิดมาอาภัพ หน้าตาอัปลักษณ์ มีแต่โรคภัยคุกคามเบียดเบียนตลอดเวลา หากได้รู้จักกราบไหว้สักการะบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธาที่บริสุทธิ์ หมั่นสร้างกุศลบริจาคทานและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ หญิงผู้นั้นก็จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ในชาติหน้าจะได้ไปเกิดอยู่ในขัตติยตระกูล ทีรูปโฉมงดงาม เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์”

“ดูก่อน….ผู่ก่วง โพธิสัตว์ หากบุคคลใดนำดอกไม้หอมมาสักการะบูชา และขับร้องบทสวดสรรเสริญถวายแด่พระกษิติครรภโพธิสัตว์ อีกทั้งยังกล่าวเชิญชวนให้ผู้อื่นได้กระทำการสักการะบูชาด้วย

บุคคลเหล่านั้น จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก บรรดาเทพพรหมทั้งหลายตลอดทุกทิวาราตรี มิให้ต้องพานพบกับเหตุการณ์เลวร้าย ไม่ว่าเรื่องอัปมงคล ใด ๆ แม้แต่เพียงได้ยินได้ฟังก็จะไม่มีเลย”

“หากในอนาคตกาล มี ปีศาจ อสูร เทพบุตรมาร หรือ คนบาปเหล่าใด เมื่อพบเห็นสาธุชนชายหญิงทั้งหลายกราบไหว้สักการะ สวดภาวนาสรรเสริญรูปฏิมาของพระกษิติครรภโพธิสัตว์แล้วมีจิตสบประมาทกล่าวคำให้ร้ายลบหลู่ดูแคลนการกราบไหว้สักการะบูชาของสาธุชนนั้นว่าไม่มีบุญกุศล ทั้งคอยยุแหย่ทำลายศรัทธาของผู้อื่น หรือแม้แต่ยิ้มเยาะ พูดจาถากถางลับหลัง”

บุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณต้องไปรับโทษทัณฑ์ในนรกอเวจี ไม่ได้ผุดได้เกิดอีกจนกว่าเวลาจะผ่านไปหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกจนครบ 1000 พระองค์แล้วจึงจะเกิดเป็นเปรตที่อดอยากหิวโหย ครั้นเวลาผ่านไปนานหลายชั่วกัปป์พวกเขายังต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับชีวิตไม่ถ้วน
และเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วกัปป์วิญญาณบาปเหล่านั้นจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ตืก็ต้องอัตคัตขัดสนยากจนค่นแค้นและพิกลพิการ มีร่างกายไม่สมประกอบ

มิหนำซ้ำยังจะต้องถูกแรงแห่งอกุศลกรรมคอยรบกวนกลุ้มรุมจิตใจ ให้สร้างแต่บาปเวร ฉะนั้นไม่นานบุคคลเหล่านี้ก็ต้องหวนกลับลงสู่นรกอเวจีอีก


“ดูก่อน…ท่านทั้งหลายเพียงแค่การสบประมาทสาธุชนที่กราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังต้องได้รับโทษหนักถึงปานนี้จะกล่าวไปใยถึงผู้ที่มีจิตคิดทำลายล้างพระสัจจธรรมคำสั่งสอนโทษทัณฑ์ที่เขาต้องได้รับนั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใด”

“ดูก่อน…ผู่ก่วงโพธิสัตว์ หากบุคคลใดเจ็บป่วยเรื้อรังมานาน ต้องนอนซมอยู่ทั้งวันทั้งคืน จะตายก็ไม่ตายจะฟื้นคืนดีก็ไม่ได้หรือผู้ที่ฝันเห็นญาติมิตรซึ่งตายไปแล้วมาหลอกหลอน ฝันว่าถูกภูตผีมารังควานไล่จับ ฝันว่าถูกปีศาจร้ายนำตัวไปไว้ในปรโลก ยามค่ำคืนกลางดึกเขามักส่งเสียงร้องละเมออยู่เป็นประจำเป็นเช่นนี้นับแรมเดือนแรมปีจนร่างกายทรุดโทรมหนัก แม้ในยามหลับก็ต้องหวาดผวาตื่นตระหนก ร่ำร้องครวญครางด้วยความทุกข์เวทนา”

ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยเหล่านั้นได้เคยสร้างบาปกรรมหนักไว้ในอดีตจึงเป็นเหตุให้เจ้าหนี้นายเวรที่อยู่ในนรกภูมิเบื้องล่าง เรียกร้องให้หยิบยกเอาคดีความขึ้นมาพิจารณาก่อนเวลาสิ้นอายุขัย ทำให้เขาต้องทุกข์มรมานอยู่บนโลกไม่อาจจบชีวิตลงได้ เรื่องเช่นนี้ วิสัยปุถุชนธรรมดาย่อมไม่อาจแยกแยะให้เห็นชัดแจ้งได้ด้วยตาเนื้อ

ในกรณีที่บ้านเรือนใด มีคนป่วยอาการหนักหมดหนทางจะรักษาเยียวยา บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมใจกันกราบสักการะบูชาองค์พุทธะ สาดภาวนาขอพึ่งพระเมตตาบารมีของพระกษิติครรภและพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหหลาย พร้อมกันนั้นควรนำทรัพย์สินเงินทอง ของคนป่วยมาให้เขายกทูนขึ้นเหนือศีรษะแล้วตั้งจิตอธิษฐานสละทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อสร้างกุศลทาน หากคนป่วยอยู่ในอาการสลึมสลือ ขาดสติไม่รู้สึกตัวให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดแจ้งนามของตนแล้วเปล่งวาจาด้วยเสียงอันดังต่อหน้าคนป่วยว่า
“ข้าพเจ้า…ขอกระทำการแทน ผู้ซึ่งกำลังป่วยหนักโดยนำทรัพย์สิ่งของเหล่านี้ออกบริจาคเพื่อสร้างมหากุศลอันได้แก่ พิมพ์หนังสือธรรมะ บำรุงศาสนสถาน ถวายน้ำมันจุดประทีป ตลอดจนช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ประสบสุขสืบไป”
จงกล่าวเช่นนี้ 3 ครั้ง เพื่อให้จิตญาณของผู้ป่วยรับรู้และได้ยินถนัดชัดเจนครบถ้วน

ถ้าหากมีคนในบ้านถึงแก่กรรมลง ก็ให้ญาติพี่น้องใกล้ชิดกระทำการดังกล่าวภายใน 7 วัน ถ้าแต่เดิมบุคคลที่ตายไปได้ก่อกรรมทำบาปไว้จนต้องตกสู่นรกหากมีโอกาสสร้างกูศลทานเช่นนี้แล้ว วิญญาณของเขาก็จะได้รับการผ่อนผันให้กลับมาเกิดใหม่
ดูก่อน…ผู่ก่วงโพธิสัตว์ การได้สร้างคัมภีร์พระสูตรเพื่อเผยแผ่หลักสัจจธรรมและชักชวนให้ผู้อื่นได้กระทำตามด้วย เป็นมหากุศลที่สูงส่งหาประมาณมิได้
เหตุฉะนี้เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย หากท่านได้พบเห็นสาธุชนใดอ่านท่องหรือมีศรัทธาเพียงแค่ขณะจิตหนึ่งสรรเสริญพระสูตรนี้ ท่านจงคอยคุ้มครองให้กำลังใจเขา อย่าให้ได้ท้อถอย ทั้งนี้ก็เพราะสาธุชนเหล่านนั้นกำลังสร้างมหากุศลบารมีอันจะบังเกิดผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูก่อน..ผู่ก่วงโพธิสัตว์หากบุคคลผู้ใดยามหลับฝันเห็นแตทภูผีในอัปกิริยาต่าง ๆ บ้างคร่ำครวญบ้างหวีดร้องโหยหวลบ้างดุร้ายทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิญญาณของบิดามารดา บุพการี สามี ภรรยา หรือเหล่าญาติพี่น้องทั้งในชาตินี้และอดีตชาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

พวกเขากำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกภูมิหมดสิ้นหนทางที่จะหลุดพ้นออกมาได้อันเนื่องมาจากขาดบุญกุศล
ผู่ก่วงโพธิสัตว์….ขอท่านจงตักเตือนชี้แนะบุคคลผู้นั้นให้พยายามสร้างสมบุญกุศลไว้ให้มาก แล้วแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้น เพื่อพวกเขาจะได้พ้นจากทุกขเวทนาและขึ้นมาพบกับความสุข

ดูก่อน…ผู่ก่วงโพธิสัตว์จงใช้บุญญาธิการของท่านที่มีอยู่ นำพาศรัทธาสาธุชนในโลกมนุษย์ให้พวกเขาได้หมั่นสาดท่องและศึกษาพระสูตรอันเป็นเรื่องราวของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธา
เมื่อสามารถปฏิบัติเช่นนี้แล้วย่อมจะบังเกิดอานิสงส์ผลบุญช่วยให้วิญญาณบุพการีและญาติพี่น้องของบุคคลผู้นั้นได้หลุดพ้นออกจากนรกภูมิต่อไปตัวเขาเองก็จะไม่ฝันร้ายอีก

หากบุคคลผู้ใดเกิดมาต่ำต้อย ต้องเป็นทาสขาดอิสระเมื่อสำนึกได้ว่าเป็นเพราะวิบากกรรมที่ตนเคยสร้างไว้และคิดจะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เพียงแต่บุคคลผู้นั้นตั้งใจกราบไหว้สักการะและสวดท่องพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ 10000 จบก็จะบังเกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเมื่อสิ้นอายุขัยลงแล้ว จะได้ไปเกิดในตระกูลสูง สามารถรอดพ้นจากอบายภูมิ

บ้านเรือนใดที่มีเด็กทารกเกิดใหม่ หากภายใน 7 วันบิดามารดาและญาติพี่น้องร่วมใจกันทำบุญสร้างกุศลและสวดภาวนาพระสูตรของพระกษิติครรภโพธิสัตว์พร้อมกับท่องพระนามของท่าน 10000 จบ
เมื่อนั้นจะบังเกิดอานิสงส์ส่งผลให้ทารกน้อยนั้นมีอายุยืนยาวประสบแต่ความสุขสวัสดีสามารถรอดพ้นภยันตรายทั้งหลาย

ในทุก ๆ วันธรรมสวนะขึ้น 1 ค่ำ 8 ค่ำ 15 ค่ำ เทพผู้ตรวจตราการกระทำของสรรพสัตว์จะเสด็จลงมาบนโลกเพื่อบันทึกบุญบาปของมนุษย์ทั้งหลาย

การไม่สำรวมกาย ไม่สำรามวาจา ไม่สำรวมใจของเหล่าปุถุชนชายหญิงในโลกียโลก ล้วนเป็นมูลเหตุให้พวกเขาสร้างบาปกรรมขึ้นโดยไม่รู้ตัว
จะกล่าวไปใยกับคนใจบาปที่ไม่ตั้งอยู่ในเบญจศีล เข่นฆ่าทำร้ายผู้อื่นลักขโมย พูดปดมดเท็จประพฤติผิดในกาม ลุ่มหลงสิ่งเสพติดมึนเมา คนเหล่านี้จะต้องได้รับโทษทัณฑ์ที่สาหัสสักเพียงใด

หากคนทั้งหลายสามารถกลับใจ หันมากินเจปฏิบัติธรรมแม้เพียง 9 วัน 9 คืนนับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำเดือนเก้า ก็จะบังเกิดอานิสงส์คุ้มครองบุคคลผู้นั้น มิให้มีภัยอันตรายมากร้ำกรายได้อีกทั้งจะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวปราศจากทุกข์ทั้งปวง

ในวันและเวลาดังกล่าวหากครอบครัวใดพร้อมในกันถือศีลกินเจงดอาหารที่มีเลือดเนื้อของสัตว์และสวดภาวนาพระสูตรระลึกถึงพระโพธิสัตว์กษิติครรภแล้วก็จะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวนั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้กินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

ดูก่อน….ผู่ก่วงโพธิสัตว์แท้จริงแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกียโลกต่างมีบุญสัมพันธ์กับพระกษิติครรภโพธิสัตว์อย่างลึกซึ้ง หากพวกเขาได้ยินพระนามได้เห็นพระรูปหรือได้ล่วงรู้เรื่องราวของท่านจากพระสูตรนี้แม้เพียงสักวรรคเดียว ประโยคเดียวก็จะส่งผลให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขไปตลอดชีวิต

ขณะนั้น พระโพธิสัตว์ผู่ก่วง เมื่อได้สดับฟังสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระกถาสรรเสริญกิตติคุณแห่งองค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์จบลงแล้ว จึงคุกเข่าประณมกรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เหล่าข้าพระองค์ต่างก็ได้ประจักษ์แจ้งในพระสูตรที่พรรณาถึงการตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ และเดชานุภาพที่สุดจะประมาณได้ของพระกษิติครรภโพธิสัตว์แล้ว แต่ทว่าเพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาล ได้รับรู้เรื่องราวอันล้ำค่าซึ่งจะเป็นมหากุศลแก่พวกเขา บัดนี้ข้าพระองค์จึงใคร่กราบบังคมทูลขอองค์พระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานนามแก่พระสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้ด้วยเถิด….พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ทรงมีพระบรรหารแก่พระโพธิสัตว์ผู่ก่วงว่า
“จงขนานนามพระสูตรนี้ว่า “พระกษิติครรภโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร” และต่อไปภายหน้า ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงร่วมใจกันเกื้อหนุนจริยากิจในการฉุดช่วยเวไนยสัตว์ของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยเถิด” ครั้นจบพุทธบรรหารแล้ว พระโพธิสัตว์ผู่ก่วง ก็ได้ประณมหัตถ์กราบอภิวาทแล้วเสด็จถอยกลับเข้าสู่ที่ประทับ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *