194578

มหานามแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต

ในลำดับนั้น พระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้กราบบังคมทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่องค์พระตถาคตเจ้า นับแต่อดีตกาลอันยาวนานที่ผ่านมา ข้าบาทได้พยายามค้นหาแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธุชนทั้งในปัจจุบันและสืบต่อในอนาคตกาล

ณ บัดนี้ จึงได้ใคร่กราบทูลขอต่อพระองค์ได้โปรดประทานวโรกาสนี้ให้ข้าบาทพรรณาถึงพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่า “กษิติครรภโพธิสัตว์….บัดนี้เป็นเวลาอันเหมาะสมยิ่งแล้วขอให้ท่านจงกล่าวขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมนี่เถิด” ครั้นได้รับพระพุทธานุญาติแล้ว พระกษิติครรภโพธิสัตว์จึงทรงตรัสพรรณาความว่า

 

ข้าแต่พระคถาคตเจ้า ในอดีตกาลอันไกลโพ้น ได้มีพรุพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงพระนามว่า
“พระตัณหังกรพระพุทธจ้า” ในกาลนั้นหากบุคคลผู้ใด เพียงแต่ได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรมก็จะพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งปวงไปตลอดระยะเวลานานถึง 40 กัป

         

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมามีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระเมธังกรพุทธเจ้า”
ในกาลนั้นหากบุคคลใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นก็จะได้เข้าสู่กระแสธารแห่งสัจจธรรมตลอดชั่วนิรันดร์

ต่อมาอักหลายชั่วกัปป์ มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระสรณังกรพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นก็จะได้ไปจุติบนสรวงสวรรค์เป็นเวลา 1000 ชาติ

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธจ้าพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้น ทรงพระนามว่า “พระทีปังกรพระพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับการประทานพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในทั่งสากลพิภพ

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง ได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นจะได้บรรลุถึงพระอนุตตรสัมโพธิญาณโดยเร็ว

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระมังคละพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลผู้ใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มากด้วยบุญญาบารมีจะไม่มีวันล่วงลงสู่อบายภูมิเลย

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระสุมนะพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลผู้ใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้วบังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรมบุคคลผู้นั้นจะได้ไปจุติในแดนสุขาวดีอยู่เสวยทิพยสุขชั่วกาลนาน

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระเรวตะพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้นหากบุคคลผู้ใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นอีกไม่นานก็จะสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จอรหันต์

อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระโสภิตะพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลผู้ใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยสิ้นเชิง


อีกหลายชั่วกัปป์ต่อมา มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่า “พระอโมทัสสีพุทธเจ้า” 
ในกาลนั้น หากบุคคลผู้ใดได้ยินพระนามของพระองค์แล้ว บังเกิดจิตศรัทธาหันมาปฏิบัติธรรม บุคคลผู้นั้นก็จะมีโอกาสสดับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในมหาอนันตจักรวาล

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกหลายพระองค์สืบมา คือ พระปทุมะพุทธเจ้า พระนารทะพุทธจ้า พระปทุมมุตตระพุทธเจ้า พระสุเมธะพุทธเจ้า พระสุชาตะพุทธเจ้า พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า พระสิทธัตถะพุทธเจ้า พระติสสะพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธะพุทธเจ้า พระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า
ตราบจนกระทั่งบัดนี้ได้ลุถึงสมัย “พระโคตมะพุทธเจ้า” พระองค์ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช

“ข้าแต่พระคถาคตเจ้า เวไนยสัตว์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อกำลังจะสิ้นใจหากในบ้านมีบุคคลใกล้ชิด แม้เพียงสักคนหนึ่งสามารถสวดภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแทนผู้ที่ใกล้จะตาย เมื่อบุคคลนั้นตายไปก็จะได้รับการผ่อนผันโทษทัณฑ์ในนรก
ในส่วนผู้ที่ได้กระทำอนันตริยกรรม อันได้แก่กรรมอันหนักทั้ง 5 ประการซึ่งต้องไปรับโทษทัณฑ์ในนรกอเวจีอย่างไม่มีวันจะหลุดพ้น แต่เนื่องด้วยบุญกุศลที่คนในบ้านได้สวดภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็จะสามารถทำให้โทษทัณฑ์นั้น ๆ ทุเลาเบาบางลงได้
เช่นนี้แล้วจะกล่าวไปใยถึงผู้ที่ได้สวดภาวนาบริกรรมพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง มหากุศลที่มิอาจประมาณได้ย่อมจะบังเกิดแก่บุคคลผู้นั้นอย่างแน่นอน”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *