62751

ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ

วันหนึ่ง เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้า เกรงว่าบรรดาสาวกจะเกิดความประมาท ลืมนึกถึงชีวิตอันแสนสั้น และไม่เที่ยงแท้ ของมนุษย์ จึงถามพระรูปหนึ่งว่า “เธอเห็นว่าชีวิตของคนเราอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาเท่าไร” พระตอบว่า “อยู่ได้ในชั่วระยะเวลาไม่กี่วัน” พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า “เธอยังเข้าใจไม่ถ่องแท้” แล้วถามพระอีกรูปหนึ่งว่า “ชีวิตของคนเราอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาเท่าไร?” พระตอบว่า “อยู่ได้ในชั่วระยะเวลาแค่ฉันอาหารหนึ่งมื้อ” พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า “เธอก็ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้” แล้วก็ถามพระอีกรูปหนึ่งว่า “ชีวิตของคนเราอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาเท่าไร?” พระรูปนี้ตอบยิ้ม ๆ ว่า “ชีวิตของคนเราอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาแค่หายใจเข้าออกเท่านั้น” พระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นก็ชมเชยว่า “ดีมาก นี่สิถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้” และทรงมีพระดำรัสอีกว่า “หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจถึงชีวิตอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนเรา แล้วรีบตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังเสียที”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *