203722543_x

อานิสงส์ของการบริจาคทาน

เมื่อพระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้กล่าวพรรณาถึงอานิสงส์ในการสวดภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจบลง ท่านก็ได้กราบอาราธนาทูลขอให้พระบรมศาสดาตรัสแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องบุญกุศลจากการบริจาคทานและแล้วพระพุทธองค์ทรงมีพระบรรหารว่า

“ตถาคตจะถือเอาโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจากทั่วทศทิศพิภพ มีร่วมประชุมธรรมในชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี้อธิบายถึงอานิสงส์ของการบริจาคทานขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง
การบริจาคทานของปุถุชนในโลกนั้นมีเหตุปัจจัย ที่จะทำให้ได้รับอานิสงส์มากน้อยต่างกัน
บ้างได้รับผลบุญภายในชาติเดียว
บ้างได้รับผลบุญภายใน 10 ชาติ
บ้างก็ได้รับผลบุญถึง 100 ชาติ 1000 ชาติต่อเนื่องกันไป”

“ในโลกียโลกนั้น หากบรรดาพระราชา มหากษัตริย์ ขุนนางอำมาตย์ ข้าราชบริพารตลอดจนสมณะชีพราหมณ์ นักบวช นักพรต และปุถุชนธรรมดาทั้งหลาย เมื่อพบเห็นผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก หูหนวกตาบอด ต้องลำบากแสนเข็ญ ด้วยเหตุนานาประการ


หากบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใด สถานะใด มีจิตเมตตาบริจาคทาน แก่พวกเขาเหล่านั้น โดยหยิบยื่นวัตถุทานทั้งหลายให้ด้วยมือตนเอง พร้อมทั้งกล่าวคำปลอบประโลมแก่บรรดาผู้ทุกข์ยาก บุญกุศลที่ได้รับจะมากมายดั่งเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคา
ทั้งนี้ก็เพราะ จิตเมตตาอันบริสุทธิ์ที่มีต่อผู้ซึ่งกำลังตกทุกข์ได้ยากนั้นทรงพลานุภาพยิ่ง
 อานิสงส์แห่งการบริจาคทานด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นได้เกิดอยู่ในชาติตระกูลที่สูงส่งเพียบพร้อมไปด้วยพระพย์ศฤงคาร เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้”

หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรม ซึ่งมีพระรูปขององค์พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ แล้วมีจิตศรัทธาเข้าไปนมัสการกราบไหว้สักการะ

ตลอดจนได้บำเพ็ญทาน สร้างถนนหนทางสะพาน ทะนุบำรุง สาธารณสมบัติ สร้างคัมภีร์พระสูตร หนังสือธรรมะเพื่อค้ำชูจรรโลงพระศาสนา
บุคคลผู้นั้นจะได้เสวยตำแหน่งเป็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เป็นเวลาถึง 10 กัปป์

หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน พระพุทธปฏิมา รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรุดโทรมถูกทิ้งร้าง แล้วบังเกิดจิตศรัทธาทำการบูรณะ ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์แล้วยังชักชวนสาธุชนมาร่วมบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคี
ด้วยอานิสงส์จากการกระทำดังกล่าว จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้ไปจุติเป็นเทพพรหมชั้นสูง 1000 ชาติ

ส่วนผู้ที่ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญทานสร้างบุญโดยสละทรัพย์ สละแรงกาย สละปัญญาความรู้ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระราชาเจ้าเมือง 100 ชาติและหากทุกคนได้อธิฐานจิต ต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิมาที่ซ่อมเสร็จภายในอุโบสถวิหารหรือสถานปฏิบัติธรรมนั้น ๆ ผู้ที่ได้ร่วมบุญทั้งหมดก็จะสามารถเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานโดยถ้วนหน้า

หากบุคคลผู้ใดได้พบเห็นคนแก่ชรา คนป่วยคนพิการทุพพลภาพหรือหญิงมีครรภ์ที่ยากจนแล้วบังเกิดจิตเวทนาสงสารอย่างแรงกล้าพร้อมกับได้บริจาคทานยารักษาโรค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้พวกเขาทั้งหลายมีความสุข สะดวกสบายขึ้น

บุคคลผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นก็จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เขาจะได้ไปจุติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนกราบไหว้บูชาเป็นเวลาถึง 200 กัปป์และจะสามารถสำร็จมรรคผลได้ในที่สุด

“ดูก่อน…กษิติครรภโพธิสัตว์ บุคคลผู้ซึ่งสามารถบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด เป็นที่น่นอนเหลือเกินว่าเขาผู้นั้นจะสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จเป็นพุทธะโดยมิต้องสงสัย

เหตุฉะนี้…..ท่านจงย้ำเตือนให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลกียโลก หมั่นสร้างกุศลบริจาคทานอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทาน อันเป็นยอดแห่งทานทั้งปวง อานิสงส์ที่บังเกิดขึ้นจะเป็นมหากุศลที่มิอาจประมาณได้

อนึ่ง หากบุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธมเคารพเลื่อมใสถวายทานด้วยภัตตาหารผลไม้เครื่องบริโภค แต่พระพุทธปฏิมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนได้เกื้อกูลอุปถัมภ์เหล่าพระสงฆ์ นักบวช นักพรต ผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งหลาย
บุคคลผู้นั้นจะได้ไปเสวยสุขอยู่บนทิพยวิมานตราบนานเท่านาน

หากบุคคลใดได้สดับฟังธรรมกถา แม้เพียงวรรคเดียวประโยคเดียวแล้วบังเกิดจิตศรัทธามุ่งมั่นอุทิศตนเผยแผ่หลักสัจธรรมเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ ชาวโลกทั้งมวล บุคคลผู้นั้นย่อมจะได้ชื่อว่าสามารถบำเพ็ญมหากุศลอันกว้างใหญ่ไพศาล

หากบุคคลผู้ใดมีใจเป็นกุศลบอกกล่าวชักชวนคนทั้งหลายให้กราบไหว้พระไตรรัตน์รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรม
ต่อไปบุคคลนั้นจะได้เกิดเป็นผู้นำของมหาชนสืบต่อกันเป็นเวลา 33 ชาติ

อนึ่งหากบุคคลผู้ใดมีใจเป็นกุศลบอกกล่าวชักชวนคนทั้งหลาย ให้มาร่วมใจกันทะนุบำรุงปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน วัดวาอาราม สถานปฏิบัติธรรม ซ่อมแซมหนังสือพระธรรมคัมภีร์
ต่อไปบุคคลนั้นจะได้จุติเป็นมหาเทพผู้เปี่ยมด้วยญาณปัญญาอันล้ำเลิศและจะสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนมาฉุดช่วยมนุษย์ทั้งหลายสืบไป

“ดูก่อน…กษิติครรภโพธิสัตว์ในอนาคตกาลหากบุคคลใดได้ปลูกฝังรากแห่งกุศลธรรมอันดี โดยสร้างหนังสือคัมภีร์พระสูตร เผยแผ่หลักธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจผู้คน หากสาธุชนเหล่านั้นปฏิบัติด้วยใจอันบริสุทธิ์มีปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย บุญกุศลก็จะเนืองนองแผ่ผลโพศาล ให้ได้ประนบแต่ความสุขถึงร้อยชาติพันชาติ
 แต่ถ้าหากบุคคลผู้ใดกระทำไปเพื่อชื่อเสียง ลาภ สักการะ มุ่งแต่เฉพาะประโยชน์ส่วนตน เขาผู้นั้นก็จะได้รับผลบุญเพียง 3 ชาติ 
เหตุฉะนี้ หากบุคคลใดเป็นผู้ไม่ยึดติดในบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้แล้วสามารถสละผลบุญนั้นอุทิศออกไป เช่นนี้จึงจะนับได้ว่าเป็นการบำเพ็ญทานที่แท้จริงเมื่อนั้นบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนเป็นหมื่นเท่าทวีคูณ
ดูก่อน….กษิติครรภผู้เป็นมหาโพธิสัตว์ อานิสงส์ของการบำเพ็ญทานก็เป็นดังที่คถาคตได้กล่าววิสัชนามาด้วยประการฉะนี้”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *