203722543_x

อานิสงส์ของการได้สดับพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์

ครั้นพระพุทธดำรัสจบแล้ว ทันใดนั้นก็ปรากฏฉัพพรรณรังสีเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นโดยรอบพระเศียรแห่งองค์สมเด็จพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า และทุก ๆ อณูของรัศมีนั้นก็บังเกิดเสียงดนตรีทิพย์อันไพเราะเสนาะโสต บรรเลงแผ่ก้องไปทั่งประมณฑล

และแล้วพระพุทธองค์จึงตรงตรัสแก่ผู้ที่มาชุมนุมทั้งหมดว่า
” ดูก่อน….ท่านทั้งหลาย ความประเสริฐล้ำเลิศของการถึงที่สุดแห่งทุกข์สามารถสำเร็จมรรคผลได้ บรรลุสู่พระอนุตตรสัมโพธิญาณนั้นนับเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยจิตญาณของสรรพสัตว์ผู้ยังข้องติดอยู่ในโลก จะหยั่งรู้ได้ แต่ทว่า การที่พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มุ่งมั่นฉุดช่วยสรรพสัตว์และรอคอยให้พวกเขาเหล่านั้นสำเร็จเป็นพุทธะทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงจะยอมเข้าไปเสวยสุขในแดนนิพพาน ปณิธานแห่งการเสียสละเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้”

บัดนั้นท่ามกลางมหาสันนิบาตที่ประชุม พระโพธิสัตว์กวนอิมผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตาการุณย์ ได้ทรงประณมพระหัตถ์ถวายอภิวาท แล้วเสด็จลงจากพระแท่นอาสนะที่ประทับ
พระโพธิสัตว์กวนอิมได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่า
“ข้าแต่พระสัพพัญญูเจ้า ข้าบาทได้สดับฟังธรรมกถาที่พระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แซ่ซ้องสรรเสริญพระกษิติครรภโพธิสัตว์แล้ว
จึงสามารถกล่าวได้ว่า แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั่วหมื่นโลกธาตุมาพร้อมกันพรรณาพระกิตติคุณของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ถึงกระนั้นก็ไม่มีวันจะจบสิ้น”

“แลบัดนี้ ข้าบาทใคร่กราบอาราธนาทูลขอให้พระองค์ ได้พรรณาถึงเดชานุภาพของพระกษิติครรภโพธิสัตว์เพื่อจะยังศรัทธาปสาทะให้เกิดแก่ผู้ที่มาชุมนุมกันในที่นี่ทุกหมู่เหล่าด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า
“ดูก่อน…กวนซื่ออิม ท่านผู้เป็นนาวาธรรมแห่งเมตตา เวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลก ไม่ว่าผู้ใดที่ได้เอ่ยนามของท่านด้วยใจศรัทธา เขาผู้นั้นย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
วันนี้อาศัยจิตที่เปี่ยมด้วยมหาเมตตามหากรุณาไม่มีที่สิ้นสุดต่อสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า
ท่านจึงได้ขอให้เรากล่าวพรรณาถึงเดชานุภาพของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจฟังให้ดี”

 


“ดูก่อน…..ชาวสวรรค์ทั้งหลาย หากผู้ใดได้เสวยผลบุญจนใหล้จะหมดสิ้นแล้วนิมิตหมายแห่งการต้องไปจุติใหม่ก็จะปรากฏ ได้แก่ ฉวีวรรณเกิดเศร้าหมอง ทิพยอาภรณ์ก็มัวหม่นลง เป็นต้น
แต่หากชาวสวรรค์ผู้นั้นได้เพ่งจิตของตนจนบังเกิดรูปนิมิตพร้อมทั้งได้ยินพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ขึ้นแล้ว จงรีบน้อมจิตสำรวมใจเอ่ยบริกรรมนามท่านด้วยศรัทธาอันมั่นคง

เช่นนี้แล้วเทพเทวาเหล่านั้นก็จะสามารถเสวยทิพยสุขสืบต่อไปอีกในแดนสวรรค์มิต้องล่วงลงสู่อบายภูมิชั้นต่ำอีก
ฉะนั้น จะกล่าวไปใยถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา และกราบไหว้บูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์อยู่เป็นประจำ บุญกุศลของเขาย่อมจะสูงส่งมากล้นเหลือคณานับ”

“เวไนยสัตว์ที่หลงเวียนว่ายอยู่ในอบายภูมิทั้ง 6 เมื่อถึงคราวละสังขารใกล้จะสิ้นใจตาย หากบุคคลผู้นั้นได้ยินพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์แม้เพียงผ่านหูสักครั้ง แล้วบังเกิดสติระลึกได้ถึงพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านวิญญาณของเขาก็จะไม่ตกลงสู่ภพภูมิเบื้องล่างอีก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บิดามารดาญาติพี่น้อง ได้นำเอาทรัพย์สินของผู้ตายออกมาบริจาคสร้างกุศล หากเขาผู้นั้นยังไม่หมดสิ้นอายุขัย แต่ต้องเจ็บหนักอันเนื่องจากมีหนี้สินเวรกรรมติดตามมาสนอง
ด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นจะทำให้อาการของเขาทุเลาเบาบางลงได้
หากเป็นบุคคลที่เคยก่อบาปสร้างเวรไว้ จนวิญญาณต้องไปรับโทษหนักแต่ด้วยอานิสงส์ผลบุญจะช่วยให้โทษนั้นได้ผ่อนหนักเป็นเบา
ส่วนบุคคลใดที่มีบาปกรรมติดตัวเพียงเล็กน้อย ด้วยอานิสงส์ที่ญาติพี่น้องได้สร้างกุศลอุทิศให้ เขาผู้นั้นก็จะได้ไปสู่สุคติภพโดยง่าย”

 


“บุคคลใดเป็นผู้ที่กำพร้าบิดามารดา ตั้งแต่เยาว์วัยขาดคนอุปการะดูแล พ่อแม่พี่น้องต้องมีอันล้มหายตายจากหรือพลัดพรากกันไป เมื่อโตขึ้นแล้วเกิดจิตสำนึกที่ดีอยากสร้างกุศลอุทิศให้และใคร่ได้รู้ถึงที่อยู่ของญาติพี่น้องที่พลัดพรากสูญหายไป
หากเขาผู้นั้นมีจิตศรัทธาแรงกล้าและจริงใจ กราบไหว้สักการะพระกษิติครรภโพธิสัตว์ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันโดยไม่ท้อถอย
เช่นนี้แล้ว ถ้าหากเป็นผู้ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องได้ตายไปแล้ววิญญาณตกลงสู่นรกภูมิถูกจองจำต้องโทษสถานหนักด้วยอานิสงส์จากการกราบไหว้สักการะพระกษิติครรภโพธิสัตว์ จะทำให้ดวงวิญญาณของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า แต่ถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องของบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกพวกเขาก็จะได้รับผลานิสงส์มีบุญญาบารมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

 


บุคคลผู้ที่พลัดพรากจากบิดามารดาญาติพี่น้องหากสามารถควายสักการะบูชาและสวดภาวนาพระนามของพระกษิติครรภ 10000จบ ภายในเวลา 21 วันเขาผู้นั้นก็จะได้รับเมตตาจากพระองค์โดยจะได้รู้ถึงที่อยู่ของบิดามารดาญาติพี่น้องที่พลัดพรากและถ้าหากเป็นผู้มีบุญบารมีสูงพอ พระองค์จะทรงปรากฏในเห็นในนิมิตร 

 


สาธุชนผู้ใจบุญท่านใดสามารถสวดมนตภาวนาพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์วันละ 1000 จบเป็นเวลา 1000 วันโดยมิได้ขาด เมื่อนั้นองค์โพระโพธิสัตว์กษิติครรภก็จะทรงบัญชาให้เทพเทวาพระภูมิเจ้าที่มาคอยปกป้องดูแลบุคคลผู้นั้น เพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและท้ายที่สุดเขาจะได้รับการปกแผ่พระหัตถ์ประสิทธิ์ประสาทพรอันถือเป็นนิมิตรหมายแห่งศิริมงคลสูงสุดว่า ต่อไปในอนาคตกาลบุคคลผู้นั้นย่อมสามารถสำเร็จมรรคผลได้อย่าง แน่นอน

 


ดูก่อน….กวนซื่ออินโพธิสัตว์ สาธุชนใดบังเกิดมหาเมตตาตั้งอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่า จะฉุดช่วยเวไนยสัตว์แล้วหันหน้าเข้าสู่วิถีธรรม บำเพ็ญเพียรโดยมุ่งหวังให้หลุดพ้นจาก 3 ภพ
หากสาธุชนผู้นั้นได้สดับพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์แล้ว ถวายสักการะด้วยใจศรัทธา เขาก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางกั้นและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดได้เร็วยิ่งขึ้น
ดูก่อน…กวนซื่ออินโพธิสัตว์ หากความปรารถนาของสาธุชนผู้ใดจำต้องใช้เวลาถึงร้อยหมื่นปีจึงจะสำเร็จได้ ขอแต่เพียงเขาผู้นั้นมีจิตใจมั่นคง ภาวนาระลึกถึงพระกษิติครรภโพธิสัตว์ สิ่งที่มุ่งหวังก็จะสัมฤทธิ์ผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 


หากสาธุชนใด มีจิตใจมุ่งมั่นศึกษาหลักธรรม แต่แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะจากเกจิอาจารย์มามากมายแล้ว ก็ยังไม่สามารถเข้าใจในข้อพระธรรมอันลึกซึ้งได้
ทั้งนี้เนื่องด้วยบุพกรรมแต่ปางก่อน เข้ามาริดรอนปิดบังดวงปัญญาให้เลอะเลือนหลงลืมง่าย ไม่สามารถเข้าใจในข้ออรรถาธรรมใด ๆ
หากสธุชนผู้นั้นได้หดับฟังและตั้งใจสวดภาวนาพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้ถวายของหอมน้ำปรุงแค่รูปของท่านและกราบทูลความในใจ พร้อมกับจัดน้ำสะอาด 1 ถ้วย ถวายไว้ ณ เบื้องหน้าพระรูปของท่าน เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน ในวันรุ่งขึ้นจึงอาราธนานำน้ำนั้นมาดื่มด้วยจิต ศรัทธา 

 


ขณะที่จะดื่มจงบ่ายหน้าไปทางทักษิณาทิศ แล้วอธิษฐานจิตตั้งปณิธานว่าหลังจากดื่มแล้วจะดำรงตนอยู่ในเบญจศีลไม่บริโภคเลือดเนื้อสัตว์ไม่เสพของคาวใด ๆ อีก หากสามารถปฏิบัติเช่นนี้ด้วยจิตศรัทธามั่นคง เขาก็จะได้เข้าเฝ้าพระกษิติครรภโพธิสัตว์ใน นิมิตร เมื่อนั้นท่านจะประพรมน้ำทิพย์ประสิทธิ์ประสาทพรเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้สูญสิ้นไป
และแล้วบุคคลผู้นั้นจะตื่นขึ้นมาด้วยจิตญาณอันผ่องใส มีสติปัญญาเพิ่มพูน มีความเฉียบแหลมสามารถจดจำพระธรรมทั้งหลายได้ด้วยการเห็นและอ่านเพียงครั้งเดียว
ดูก่อน…กวนซื่ออินโพธิสัตว์ บุคคลผู้ใดที่ชีวิตและครอบครัวไม่เป็นสุข ประสพแต่เรื่องราวทุกข์ร้อนใจเป็นอาจิณกินอยู่อย่างแร้นแค้น ร่างกายมีแต่โรคภัยเบียดเบียนแม้ยามหลับ ก็ฝันเห็นแต่สิ่งเลวร้ายเป็นประจำ

 


 บุคคลเหล่านี้ หากได้กราบไหว้สักการบูชา และสวดท่องพระนามของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ครบ 10000 จบ สิ่งอัปมงคลทั้งหลายในชีวิตก็จะค่อย ๆ มลายหายไป ในยามหลับก็จะนิมิตรฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม ต่อไปบุคคลผู้นั้นจะพบแต่ความสมบูรณ์พูนสุข 


ดูก่อน…กวนซื่ออินโพธิสัตว์ บุคคลผู้ใดมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง ผ่านป่าเขาข้ามลำห้วย แม่น้ำหรือทะเลกว้างเขาผู้นั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะสวดภาวนาพระนามระลึกถึงพระกษิติครรภโพธิสัตว์เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองจากเทพเทวาทั้งหลายตลอดการเดินทาง แม้ ต้องได้พบกับสัตว์ร้ายหรือ ภูตผีปีศาจ เขาก็จะแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

 


 “ดูก่อน…พระโพธิสัตว์แห่งเมตตาอาศัยบุญสัมพันธ์ที่มีต่อสรรพสัตว์ในโลกียโลกขอจงใช้ฤทธานุภาพของท่าน เผยแผ่พระสูตรนี้ เพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาอันจะนำมาซึ่งผลานิสงส์ยิ่งใหญ่สืบต่อไปนับร้อยพันฏิปี”
ครั้นแล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสัมโมทนียกถาความว่า
 “เดชานุภาพแห่งพระกษิติครรภโพธิสัตว์ แม้เม็ดทรายมากล้นในคงคามหานทีมิอาจนำมาเปรียบเปรย ขอได้จริงใจสักการะกราบไหว้เพียงชั่วขณะจิตหนึ่ง 

 


ผลานิสงส์นั้นสูงส่งสุดจะพรรณนา สาธุชนหญิงชาย มนุษย์ และเหล่าเทวา พญานาคราช
เมื่อถึงคราวต้องตกลงสู่ภพภูมิเบื้องล่าง เพียงสำรามจิตน้อมระลึกถึงองค์โพธิสัตว์ผู้เรืองเดช
กรรมเวรจะมลายสิ้น สิริอายุจะเพิ่มพูนสุขสมบูรณ์สวัสดี
ผู้ใดต้องพลัดพรากขาดบุพการี
วิญญาณสถิตอยู่แห่งหนใดใคร่อยากรู้
อีกพี่น้องญาติสนิททั้งชายหญิง
ตั้งแต่แรกเกิดมามิเคยได้พบหน้า
หากวาดปั้นปฏิมาพระรูปองค์ผู้ทรงฤทธิ์
ด้วยจิตศรัทธาแน่แน่วไม่แปรผัน
พร่ำสวดท่องพระนามในสามเจ็ดทิวาวาร
มหาโพธิสัตว์จะเสด็จมาประจักษ์ให้ได้พบ
เพื่อชี้นำทางประสบพบญาติมิตรที่จากไกล

เวไนยสำนึกตนฉุดช่วยพ้นนรกร้าย

มาตรแม้นไม่ถดถอยจิตเดิมมั่น

จะทรงประสาทพรเป็นนิมิตรหมายสำคัญ

เพื่อให้ได้บำเพ็ญสู่พุทธภูมิ

ได้หลุดพ้นไตรภพหมดทรมาน

 

ผู้ใดจักมุ่งมั่นปณิธานเมตตาจิต

ควรคารวะกราบองค์ท่านก่อน

สิ่งที่หวังทั้งหลายสัมฤทธิ์ได้โดยเร็วพลัน

กรรมเวรนั้นสิ้นพันผูกไม่ขวางกั้น

ผู้ใดหมั่นพินิจใคร่ครวญธรรมบท

ย่อมสามารถฉุดช่วยผู้ลอยคอกลางทะเลให้คืนฝั่ง

หากตั้งจิตหมายมั่นพุทธภูมิอันเลิศล้ำ

แต่ศึกษาธรรมกลับเวียนว่ายอ่านเวียนลืมไม่ได้ผล

เหตุเพราะตนมีเวรกรรมปิดกั้นจากปางก่อน

มาริดรอนปัญญายากจดจำ

แม้นมีใจสักการะภาวนาด้วยเครื่องหอม

ถวายทาน อุปโภค บริโภค ทรัพย์สิ่งของ

พร้อมน้ำใสบริสุทธิ์แทนใจจริง

ผ่านหนึ่งวันหนึ่งคืนตั้งสัจจาอธิษฐานดื่ม

ด้วยจิตมุ่งรักษาศีลกินเจประพฤติธรรม

สุรา กาเม มุสาวาท ไม่ประมาทเร่งถอยหนี

เว้นฆ่าสัตว์บำเพ็ญตนบริสุทธิ์หยุดกินเนี้อ

บารมีมั่นจะได้พบองค์โพธิสัตว์ในนิมิตร

ครั้นฟื้นตื่นย่อมรู้แจ้งมงคลความสิ่งดีงาม

บทพระธรรมเพียงผ่านโสดจดจำแม่นมิลบลืม

ด้วยกฤษดาภิจิหารท่านสูงส่ง

อำนวยผลส่งสว่างดวงปัญญา

อีกปุถุชนคนยากไร้สุดเร้นแค้นและป่วยไข้ บ้านต้องแตกพี่น้องแยกพลัดพรากทั้งหลับฝันแต่เรื่องร้ายไม่เป็นสุข จะวอนขอจากที่ใดก็ไร้ผล
เพียงมีจิตศรัทธามั่นสักการะรูปฉายาพระกษิติครรภ เพทภัยทั้งปวงพลันสิ้นสลายในบันพลยังผลให้นิมิตเห็นแต่สิ่งดีมีความสุข ทุกเทพไทเทวาร่วมรักษา อำนวยพรให้โภคทรัพย์ศฤงคารจำเริญเพิ่มพูนบริบูรณ์ผล แม้ยามดั้นด้นสู่ป่าพง หุบเขาลำเนาไพร ข้ามห้วงน้ำทะเลกว้างกระเสสินธุ์ต้องผจญลมฝน
พยัคฆา อสรพิษ ภูตผีร้าย ทั้งเผชิญคนพาลใจทราม สันดานหยาบ แต่หากได้สักการบูชาพระองค์ท่าน เพท ภัยร้อยหมื่นพัน มีอันต้องราบคาบสยบสิ้นขอ ทุกท่านจงได้ใคร่ครวญสดับฟัง อัน เดชาฤทธาพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ แผ่กว้างไกลไพศาลทั่วไตรภพ ร้อยพันล้านโกฏิปี สุดจะกล่าวพรรณนาได้จบสิ้น แม้นผู้ใดได้ยินเพียงเอ่ยนามกราบสักการบูชา ปฏิบัติพร้อมกุศลบุญเนืองนอง สนองตอบหมื่นแสนเท่าทบทวี ขอองค์โพธิสัตว์กวนอิมโปรดรับรู้ เร่งประกาศทั่วพิภพจรดหล้า ใครได้พาตนคืนสู่วิถีแห่งธรรมมา จักสำเร็จหลุดพ้นเวียนว่ายเอย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *