9982

เทวโองการ

พระประธานของโรงเจขึ้นสู่บัลลังก็ แถลงว่า

เทวโองการกำลังมาถึง มีบัญชาให้เทพ เทพรักษ์ กับเจ้าหลักเมืองออกมาต้อนรับห่างจากนอกเมืองสิบลี้ เชิญกุมารเทพสระทิพย์ออกต้อนรับห่างจากนอกเมืองห้าลี้ บรรดาศิษย์ทั้งหลายโปรดอยู่ในความสงบ อย่าอึกทึก เทพเจ้าตั้งแถวคอยรับเสด็จ
ท่านเทพยดา ไท้แปะเซียนอง ลงประทับทรง กลอนว่า
ปรากฎการณ์นรกคนเป็นน่าสงสาร
แดนสะสางชำระโทษล้างเวรกรรม
โทษหนักเบาอยู่กับแรงกรรม
กุศลกรรมเกื้อหนุนกายเนื้อ
ข้าพเจ้าคืนนี้นำสารเทวโองการมายังโรงเจจ๋วงเซินถังเมื่อประกาศเทวโองการ ทั้งเทพและมนุษย์จงหมอบลง
เง็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด
ประกาศว่า

ข้า แลดูโลกโลกีย์ ไอธาตุขุ่นคลักยิ่งนานยิ่งข้น ชายก็ไม่อยู่ในวินัยสามคุณธรรมห้า หญิงก็ไม่รักษาความนอบน้อมสามประการและธรรมสีข้อ จนเป็นเหตุให้ชาวโลกเจ็บป่วยมากขึ้นทุกวัน นี่เป็นเพราะชาวโลกก่อกรรมจนต้องรับโทษตอบสนอง อีกทั้งขณะที่มนุษย์ถูกทรมานจากการเจ็บป่วย จิตใจยังไม่เกิดสำนึกผิด กลับโทษฟ้าโทษคนอีก จนทำให้การเจ็บป่วยไม่รู้จักหายกลับเร้าตัวหนักขึ้น
ท่านสมเด็จมารดาเหล่าหมู่ เมตตาอารีที่ไม่อาจทนเห็นลูกต้องเจ็บปวดทรมานโดที่ไม่รู้สาเหตุ จึงมีโองการประกาศประทานเทวโองการให้เปิดเผย “นรกคนเป็น” ให้ชาวโลกได้รู้ได้เข้าใจ การเจ็บป่วยย่อมมีเหตุปัจจัย หากสามารถมีใจสำนึกผิดแล้วก็ให้รีบทำบุญทำกุศลเพื่อชำระล้างแรงกรรมที่ก่อให้เกิดการเจ็บปวด
ประกาศว่า

ท่ามกลางโลกที่เห็นอยู่นี้ เมืองทางแดนใต้อันเป็นแดนธรรมะสถานธรรมเกิดขึ้นมากมาย ได้คัดเลือกโรงเจจ๋วงเซินถัง เมืองไถจง ภายใต้ความขยันหมั่นเพียรของนายจ๋วงซิว มีการประทับทรงเรื่อยมา ดังนั้นจึงประกาศมอบภาระอันหนักนี้ให้แก่โรงเจจ๋วงเซินถังเป็นผู้รับผิดชอบแต่งหนังสือชื่อว่า “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” เป็นการนำเอาสภาพของชาวโลกที่กำลังได้รับความทุกข์จากการเจ็บป่วย มาเล่าให้ผู้คนได้รับรู้ จะได้แก้ไขนิสัยที่ไม่ดีเสียจึงมีบัญชาให้พระอรหันต์จี้กงนำเอาวิญญาณของลูกหลอเฟยหลวนไปท่อง “นรกคนเป็น” โดยมีบัญชาให้กุมารเทพสระทิพย์ประทับทรงถ่ายทอดเหตุการณ์จริง และมีคำสั่งให้ด่านแตะละด่านใน “นรกคนเป็น” ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวิญญาณนางเฟยหลวนให้เปิดด่านเตรียมต้อนรับเพื่อการแต่งหนังสือโดยห้ามฝ่าฝืน โดยไม่กำหนดวันเวลาจนกว่าหนังสือสำเร็จลง เมื่อวันที่หนังสือสำเร็จลงจะปูนบำเหน็จกุศลให้ อย่าขัดคำสั่งประกาศ จงเคารพนบนอมโดยทันที จงกราบขอบพระคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง
ตรงกับวันพธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *