mindcyber 3 months ago

พระโอวาทอาจารย์ลี้ซิ้วอ๊วง

หมื่นลี้ดอยเมฆทองไปตามประสงค์

พุทธองค์แย้มสรวลเด็ดดอกให้

งามคุณธรรมเต็กก่าสืบทอดไว้

พงไล้เกาะสวรรค์เซียนหรรษา

            ความรุ่งเรืองของคุณธรรมศาสน์ มีนานหลายขวบปี อาศัยศิษย์คุณธรรม อุดมการณ์แน่วแน่ ช่วยผูกเหตุปัจจัยกว้างขวาง ด้วยคุณธรรมที่เผยแผ่ร่วมกัน จนมาเป็นคุณธรรมศาสน์ถึงปัจจุบัน ดังคำกล่าวว่าร้อยปีเหมือนหนึ่งวัน ตอนนี้ที่ได้รับกิติศัพท์คุณธรรมก็ด้วยเกื้อกูลโลกค้ำชูคนให้การรักษาบริจาคยา เอาคุณธรรมกล่อมเกลาคน ซาบซึ้งใจคน ธรรมของอาตมาฝากหลิวมาเผยแพร่คำสอน ชะตาฟ้าลิขิต ด้วยเหล่าศิษย์มีบุญสัมพันธ์ถึงสามชาติ วันนี้ได้พบปะกับศิษย์อีกครั้ง ถือว่าโชคดี พวกเธอควรรู้ว่า คุณธรรมศาสน์ดวงเกี่ยวเนื่องฟ้าเฮียบเทียน ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์หรือโง่เขลา พวกสามัญสำนึกหรือชอบเสี่ยง พวกซื่อตรงหรือลุธรรมพวกยังไม่ได้อบรมหรือพวกประพฤตินอกลู่ มาบัดนี้ พวกศิษย์อาตมาได้เผยแผ่คุณธรรมแรงกล้าเผยแผ่กว้างไกล อนาคตคุณธรรมสำเร็จหยั่งถึงฟ้าเมฆาลัย อาจารย์ก็จะมาชักนำเอง เรือธรรมร่วมสู่เกาะพงไล้ นามจารึกนามคู่จักรวาล พ้นจากทุกข์นิรันดร์ หลุดพ้นกิเลสสัมพันธ์ สุขสบายเสมอเซียนอริยเจ้าจะไม่ขยันหมั่นเพียรหรือ

0
117
ยำเขมร

ยำเขมร

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

อริโยวาทโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago