mindcyber 2 months ago

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับกลายเป็นทำให้ท่านเป็นคนหยิ่งทะนงและไม่รู้ว่าตัวเองมีดังนี้อยู่และเป็นสิ่งที่ผิด เมื่อไรที่เรามีความรู้ความสามารถ เรายึดมั่นถือมั่น เมื่อนั้นเป็นแนวทางแห่งความบาป เป็นหนทางแห่งการเดินไปสู่อวิชชาความลุ่มหลงในตัวตนเมื่อไรที่เรารู้ว่าเราเก่งเรามีความสามารถ เราจะยิ่งต้องอ่อนน้อม อย่าหยิ่งทะนง อย่ายึดมั่นในตนปัญญาหนึ่งปัญญาอาจจะส่องสว่างทำลายความมืดให้หมดสิ้นได้และปัญญาหนึ่งปัญญาอาจทำให้ท่านยึดมั่นในความสว่างอันดวงเดียวดวงนี้แล้วจมอยู่ในห้วงทุกข์ได้เหมือนกัน ฉะนั้นจงใช้ปัญญาให้ถูกทางปัญญาเหมือนกับตะเกียง ตะเกียงที่จุดขึ้นเมื่อไร ความมืดที่เป็นพันๆปีก็สามารถคลายจางไปได้ เฉกเช่นเดียวกับปัญญาของท่าน เมื่อถูกปลุกเร้าขึ้นมาเมื่อไรให้รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงของโลกและฉุดช่วยเวไนยสัตว์ความมืดมน ความหม่นหมองในจิตใจ ย่อมสามารถพลันสูญสลายลงได้เฉกเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จงพยายามเร่งพลิกฟึ้นสติปัญญาของตัวเองหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

นางฟ้าองค์ที่ 2

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago
video

ลมหนาว

admin
mindcyber
2 months ago

กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago