mindcyber 9 months ago

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ผิงซันคนใจซื่อ ทำนอง : หรงอี้โซ่วซางเตอหนวี่เหริน

0
453

โอวาทธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เป็นพุทธะทันทีกตัญญูก่อน

เซียนฮั้งเซียงจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ชีวิตชั่วดี

ศิษย์พี่ เส่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
แกงเลียง

แกงเลียง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago