mindcyber 5 months ago

ปฏิภาณหยุดการเกิดดับ

พระเจ้าไท้อิกจิงกุง

      ต่างคนต่างฝึกกลไกญาณทวาร                  บำเพ็ญฌานสมาธิประภัสสร

โลกสากลทันสมัยเรืองขจร                                   จงอ่านใจเหตุใดหนอก่อปัจจัย

           ประเทืองรู้ความหมายธรรมบทอริยะ         ใจมานะจริงแท้พิจธรรมา

ตนตั้งใจตนเองได้ญาณนา                                    สนทนาค้นคว้าพุทธจิตล้ำ

          ใครแสวงหาความรุ่งเรืองในอนาคต เน้นความหวังยิ่งใหญ่ของชาวโลกจะสำเร็จหรือไม่ที่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมานะและความขยันแล้ว ยังต้องพึ่งปฏิภาณ(ความฉาลาดและความรู้) ปฏิภาณได้จากการบำเพ็ญอบรมมา

          ในสังคมปัจจุบันที่ทันสมัย ทุกวิชาชีพล้วนสำคัญ ในปัจจุบันเพียงแต่เธอจะยอมมุ่งมานะหรือไม่ ลงมือปฏิบัติ รับผิดชอบต่อการงาน แผนงานของตนเองสามารถจะทำให้ผู้อื่นยอมรับหรือไม่ก็อยู่ที่เราให้เวลาไปอ่านหนังสือธรรมะมากน้อยแค่ไหน เพื่อเพิ่มพูนปัญญา ในยามปกติจะสามารถสนิทสนมกับคนอื่นหรือไม่ ต้องใส่ใจต่อการ  “ออกจากโลก” “เข้าสู่โลก”  เข้าสู่ชีวิตที่ราบเรียบในโลกและออกจากชีวิตที่ไร้กังวลสู่โลกของวิญญาณ แน่นอนต้องสร้างสรรค์ชีวิตที่เบาสบายกับอารมณ์ที่สำราญ สั่งสมรอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอจะพบว่าความมุ่งมั่นของเธอ ความคิดฝันของเธอ ที่เธอแสวงหาความสำเร็จมาตลอดเวลาก็จะปรากฏอยู่ต่อหน้ากลายเป็นความจริงแท้


0
224
สลัดผักสด

สลัดผักสด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ยังไม่เกิด กำหนดตายก่อน

พระมหาจักรพรรดิ์ซุ่นเอี๊ยง (หลื่อโจ้ว)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ฝึกพุทธะต้องทันเวลา

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ดีแท้ไม่มีอุปทาน

อริยเจ้าลักเสียงจิงหยิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เส้นหมี่เย็นตาโฟ

เส้นหมี่เย็นตาโฟ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago