mindcyber 1 year ago

ปัญญากับญาณสัมผัส

พระอาจารย์โง้วมั่งอู๋

ภาพฝันเลือนลางหมอกเมฆา                   อาตมาบำเพ็ญนานใจบางเบา

เลื่อนญาณสู่ถาดทรายคุณธรรมเว้า            กลอมสำเนาวจีทรงแผ่เสียงทิพย์

          การตกผลึกของปัญญาก็คือญาณสัมผัส ผลิตผลชองญาณสัมผัสคือพลังธรรม ปัญญายิ่งสูงญาณสัมผัสก็ยิ่งลึกพลังธรรมก็ยิ่งเข้มแข็ง

          ผลิตผลของปัญญาเข็มจะมีการรู้ล่วงหน้าและการรู้สึกตัวก่อน นี่คือคุณสมบัติที่ดีของจิตเบื้องบน ส่วนความฉลาดและรุ่งเรืองเป็นการฝึกเอาในตอนหลัง ญาณสัมผัสยิ่งนานการรับรู้ นับวันก็ยิ่งลึก ศักยภาพก็ยิ่งสูงจนเหนือโลก ผ่านการชำระล้างบำเพ็ญจนเหลือแต่ความจริง บ่อเกิดของปัญญามาจากตัวของชีวิตเองมีสุขภาพไม่มีโรค ญาณสัมผัสก็เป็นปกติถูกต้อง คุณภาพของพลังธรรมก็จะสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

          ปัญญาของมนุษย์เป็นที่หนึ่งของสรรพสัตว์ วิถีก็อยู่ที่ใจ ยิ่งวิทยาการก้าวหน้าก็ยิ่งพัฒนาสูงขึ้นไม่รู้จบจนชนะความลำบากยุ่งยากทั้งปวงได้

          อะไรเรียกว่าพลังธรรม พลังธรรมก็มาจากการกระทำเคลื่อนไหวที่ออกมาจากปัญญา ปัญญาต้องเป็นคติธรรมทั้งสิ้น ต้องชัดเจนที่มาที่ไปคือต้องรู้อดีตและสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ คนที่ฉลาดต้องเอาปัญญาที่ฟ้าประทานให้ สร้างสรรค์ผลิตผลของคติธรรม ความสามารถเช่นนั้นก็ดุจเดียววกับเทพพุทธ

          วันนี้เอ่ยถ้อยวจีเพื่อชักจูงคนบำเพ็ญธรรม หวังให้ทุกคนพิจารณา


0
451

สวดพุทธพบพุทธ

มหาธรรมาจารย์อิ่งกวง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ขงเบ้ง

ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้นึ่งบ๊วย

เต้าหู้นึ่งบ๊วย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ยำหมูยอเจ

ยำหมูยอเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago