mindcyber 1 year ago

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

สภาพของโลกส่วนใหญ่ลำบาก     อยู่ระหว่างฟ้าดินมาเนิ่นนาน

เพลงธรรมสุดแท้แต่ข้าจะร้อง       ไม่รีบร้อนกระวีกระวาด

อาศัยกิ่งหลิวพูดธรรมะ                เข้าทรงจำนรรจา

กตัญญูเป็นจิตเดิม                       เข้าใจก็เป็นคนดี

พี่น้องควรรักใคร่กัน                   ดังมือเท้าอย่าทำร้ายกัน

ไม่ภักดีประเทศชาติ                    ก็คือมหากังฉินขายชาติ

รักษาสัจจะคนนับถือ                   โอบอ้อมอารีมีศีลสัตย์

ธรรมวาจาเป็นสำคัญ                   งานต่าง ๆ ไม่พูดมาก

ปริมาณสุราควรระวัง                  ดื่มเกินพูดลวนลาม

อย่าเอาอย่าง “จี้กง”                     ข้านั้นเป็นเซียนพุทธ

วิหารศักดิ์สิทธิ์ลุสัมมา                 ภายภาคหน้ายิ่งเข้มแข็ง

เช้าเย็นค้นคว้าโอวาท                  สงบสุขทุกฤดูกาล


0
433

บำเพ็ญจริงเข้าถึงธรรม

อริยเจ้าเล้าเซงแห่งพ้งไล้เต้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ทางที่แท้ของมนุษย์

พระอรหันต์จี้กง 16/5/45

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยมบาลตำหนัก 7

ไท่ซันอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริยคีตะ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago