mindcyber 8 months ago

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1. ต้องเป็นพลเมืองดี เคารพกฏหมาย ซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติบ้านเมือง

2. ต้องกตัญญูต่อบิดามารดา อย่าทำให้ท่านโกรธเป็นอันขาด

3. สามีภรรยาต้องซื่อสัตย์ต่อกัน มิตรสหายต้องมีสัจจะเชื่อถือได้

4. มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน ขันติอดทน ถ้ายิ่งได้อดกลั้นอดทน ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถอดกลั้นอดทนได้ก็จักบรรลุธรรม

5. ห้ามแบ่งเขาแบ่งเรา ทุกศาสนาในโลก ล้วนมาจากต้นตระกูลเดียวกัน หลักธรรมและนิกายต่าง ๆ ของทุกศาสนาแตกต่างเพียงข้อปลีกย่อย หลักการใหญ่เหมือนกัน หากเข้าใจหลักธรรมข้อนี้ได้ โลกแห่งสันติภาพก็จักสดใสรุ่งเรือง

6. ห้ามคุยโวโอ้อวด หรือยกตนข่มท่าน ต้องเคารพนับถือผู้อาวุโสกว่า

0
252

พุทโธวาท

พระศากยมุนีพุทธเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เต้าหู้เหลืองผัดพริกแห้ง

เต้าหู้เหลืองผัดพริกแห้ง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

คุณธรรม

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เก็บนิสัย

อริยเจ้าไท้อิก

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

ฝึกใจให้เป็นดินดี

admin
mindcyber
9 months ago