mindcyber 8 months ago

การบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1.จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตใจแน่วแน่ไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน

2. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่มีมหาปณิธาน

3. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา

4. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณา

5. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร

6. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่รักษาศีล 5

7. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตกุศล ทำแต่ความดีหมั่นสร้างบุญบารมี

8. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนรู้จักแยกแยะชั่วดี

9. จะบรรลุธรรม ต้องมีความขันติอดทน

10. จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตสงบเป็นสมาธิ


10 ข้อข้างต้นนี้ คือเงื่อนไขปัจจัยการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์ ปัจจัยการบรรลุธรรมเหล่านี้ ชาวโลกมักจะเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยยากจะปฏิบัติ โดยเข้าใจว่าการบรรลุธรรมเป็นเรื่องไกลสุดเอื้อม จึงไม่กล้าก้าวสู่หนทางการบำเพ็ญธรรม ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติได้ ก็คืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ปฏิบัติตนเป็นอภิมหาซื่อสัตย์สุจริต มหากตัญญู มหาเมตตากรุณา ซึ่งอย่างน้อยก็ยังสามารถบรรลุเป็นเทวดาชั้นมหาราชิกา แล้วไปฝึกบำเพ็ญทางจิตต่อที่สวรรค์จนรู้แจ้งเห็นจริง ภายหน้าก็สามารถบรรลุอนุตตรธรรมได้ ดังนั้นอุบาสกอุบาสิกาที่บำเพ็ญอยู่ในบ้านไม่ต้องไปกลัวเรื่องการบรรลุธรรมยาก ขอให้มีความพยายามไม่ย่อท้อ แม้ปฏิบัติยากก็ต้องปฏิบัติ บำเพ็ญยากก็ต้องบำเพ็ญ ถึงจะเป็นหลักแประกันแห่งการบรรลุธรรม

0
329
น้ำพริกหมูสับเจ

น้ำพริกหมูสับเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ผักทอดเทมปูระ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago