mindcyber 1 year ago

กฎสวรรค์หมวดญาติพี่น้อง

- เคารพนับถือสามี                      1 ครั้ง               1 บุญ

- ไม่เคารพนับถือสามี                 1 ครั้ง               1 บาป

- เด็กเคารพผู้ใหญ่                       1 ครั้ง               2 บุญ

- ผู้ใหญ่ข่มเหงเด็ก                      1 ครั้ง               3 บาป

- บ่าวรับใช้นาย              1 ครั้ง               3 บุญ

- บ่าวข่มเหงนาย            1 ครั้ง               4 บาป

- ให้เงินช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน    1 ครั้ง               5 บุญ

- พี่น้องเดือดร้อนไม่สนใจ           1 ครั้ง               5 บาป

- เตือนพี่น้องอย่าทำชั่ว                1 ครั้ง               2 บุญ

- ชักนำพี่น้องไปทางชั่ว   1 ครั้ง               5 บาป

- เกื้อกูลพี่น้องที่ยากจน    1 ครั้ง              1 บุญ

- ไม่เกื้อกูลพี่น้องที่ยากจน            1 ครั้ง               8 บาป

- ไม่แก่งแย่งสมบัติกับพี่น้อง        1 ครั้ง               7 บุญ

- แก่งแย่งสมบัติกับพี่น้อง 1 ครั้ง               10 บาป

- พี่น้องตายอายุน้อยช่วยหาทายาทสืบสกุล 10 บุญ

- พี่น้องตายอายุน้อยไม่ช่วยหาทายาทสืบสกุล         10 บาป

- พี่น้องร่วมน้ำสาบานเสมอต้นเสมอปลาย  50 บุญ

- พี่น้องร่วมน้ำสาบานทอดทิ้งกลางคัน       60 บาป

- พี่รักน้อง น้องเคารพพี่                          100 บุญ

- พี่น้องโกรธเคืองกัน                               100 บาป

- พี่น้องสามัคคี                                      100 บุญ

- พี่น้องแก่งแย่ง                                     100 บาป

 - เป็นหญิงอ่อนโยน                                100 บุญ

- เป็นหญิงไม่อ่อนโยน                             100 บาป

0
649

ทำดีได้ดี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลูกอกตัญญู

วิญญาณบาปจากนรก

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

กรรมตามสนอง

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เล่าปี

เล่าปี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago