mindcyber 8 months ago

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

- สอนนักเรียนให้รู้หนังสือ                      100 ตัว             1 บุญ

- ส่งเสริมคนดี                                       1 ครั้ง               1 บุญ

- ส่งเสริมคนไม่ดี                                   1 ครั้ง               1 บาป

- แสดงละครส่งเสริมคุณธรรม                  1 ครั้ง               10 บุญ

- แสดงลามกทำให้สังคมเสื่อม                  1 ครั้ง               100 บาป

- ครูสอนนักเรียนไม่ย่อท้อ                                               100 บุญ

- ครูสอนนักเรียนไม่เข้มงวด                                            100 บาป

- ประพฤติธรรม                         1 ชาติ               200 บุญ

- ประพฤติชั่วไม่กลับตัว               1ชาติ                300 บาป

0
337

กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปัญญาคือะไร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กฎสวรรค์หมวดความละอาย

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

มหาทานสงเคราะห์ชน

พระเจ้ากิ่วเทียนจิงเสียง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
หอยจ้อ

หอยจ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago