mindcyber 2 months ago

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

- สอนนักเรียนให้รู้หนังสือ                      100 ตัว             1 บุญ

- ส่งเสริมคนดี                                       1 ครั้ง               1 บุญ

- ส่งเสริมคนไม่ดี                                   1 ครั้ง               1 บาป

- แสดงละครส่งเสริมคุณธรรม                  1 ครั้ง               10 บุญ

- แสดงลามกทำให้สังคมเสื่อม                  1 ครั้ง               100 บาป

- ครูสอนนักเรียนไม่ย่อท้อ                                               100 บุญ

- ครูสอนนักเรียนไม่เข้มงวด                                            100 บาป

- ประพฤติธรรม                         1 ชาติ               200 บุญ

- ประพฤติชั่วไม่กลับตัว               1ชาติ                300 บาป

0
126

อริโยวาทเซียนเจียะ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ภาษาดอกไม้

พุทธบุราณแห่งทะเลทักษิณ (หน้ำไห้โกวฮุก)

1654918052.jpg
mindcyber
3 weeks ago

ทำดีได้ดี

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
หมูอบเจ

หมูอบเจ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago