mindcyber 1 year ago

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

น้ำตาแม่เฒ่าหลั่ง            ใหลสงสารวิญญาณลูก

แม่เมตตารักพันผูก         ให้วิญญาณฝึกพุทธกาย

เฝ้าตักเตือนกุลบุตร         ให้ตื่นตัวอย่าเมามาย

บำเพ็ญให้จิตแพรวพราย  ให้วิญญาณไม่พร่องขาด

ถือโอกาสธรรมปกโปรด  หลงรุ่งโรจน์พาพลาดหวัง

วิสัยสามัญหยุดยั้ง           แปรเปลี่ยนดีพร้อมปรมัตถ์

สืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง       เรียนอย่างปราชญ์รุ่นก่อนกัน

สามารถถือปฏิบัติ           เพื่อเป็นแบบอย่างดีงาม

    ผู้ศักดิ์สิทธิ์โบราณและนักปราชย์สมัยก่อน จะกระทำดำเนินการสูงส่งอยู่ในกฏระเบียบ สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้ แต่คนในปัจจุบันนี้ กลับไม่สามารถเอาแบบอย่างที่ดีของคนสมัยก่อนมายึดถือปฏิบัติ เอากฏระเบียบที่ดีงามมาจัดตั้งวางเป็นแบบอย่างได้จำทำให้แม่นี้ต้องถอนหายใจเหือกใหญ่

    อยู่ในครรภ์สิบเดือนเหมือนกันก่อนที่จะถือกำเนิดออกมา แต่คนสมัยนี้ทำไมจึงแตกต่างจากคนสมัยก่อนมากนัก ด้วยเหตุไฉนหรือ ทำให้แม่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่งนัก คนโบราณกล่าวเรื่องความจงรักภักดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความมีสัจจะ กับประเพณีอันดีงาม ที่ทำให้สังคมเป็นโลกที่สมัครสมาน มีความสุขมิ่งมงคล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ทำร้ายรังแกกัน

    คนในปัจจุบันเอาแต่ความร่ำรวย ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และผลประโยชน์จึงเกิดการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ เป็นสังคมที่แสวงหาชื่อเสียง จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง ทำให้เกิดแหนงแคลงใจกัน จิตใจขัดแย้งกัน และเพื่อผลประโยชน์จึงต่างใช้กลยุทธเข้าห้ำหั่นทำร้ายกัน เช่นนี้จึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ดีด้วย

    ถ้าต้องการให้สังคมมีบรรยากาศสามัคคีกัน แต่ละคนต้องมีจิตใจที่ปราศจากความขัดแย้งกัน กินแหนงแคลงใจกัน เช่นนี้ใจก็จะสงบสันติลงได้ มีความปรองดองอยู่ร่วมกันได้ เปลี่ยนอาวุธเป็นแพรไหม ดำรงชีวิตอย่างสงบสุข สังคมก็ปราศจากความเลวร้าย


0
525

ใจกว้างต่อสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้ขาวอ่อนน้ำแดง

เต้าหู้ขาวอ่อนน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หันหน้าสู้กิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago