mindcyber 5 months ago

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

น้ำตาแม่เฒ่าหลั่ง            ใหลสงสารวิญญาณลูก

แม่เมตตารักพันผูก         ให้วิญญาณฝึกพุทธกาย

เฝ้าตักเตือนกุลบุตร         ให้ตื่นตัวอย่าเมามาย

บำเพ็ญให้จิตแพรวพราย  ให้วิญญาณไม่พร่องขาด

ถือโอกาสธรรมปกโปรด  หลงรุ่งโรจน์พาพลาดหวัง

วิสัยสามัญหยุดยั้ง           แปรเปลี่ยนดีพร้อมปรมัตถ์

สืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง       เรียนอย่างปราชญ์รุ่นก่อนกัน

สามารถถือปฏิบัติ           เพื่อเป็นแบบอย่างดีงาม

    ผู้ศักดิ์สิทธิ์โบราณและนักปราชย์สมัยก่อน จะกระทำดำเนินการสูงส่งอยู่ในกฏระเบียบ สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้ แต่คนในปัจจุบันนี้ กลับไม่สามารถเอาแบบอย่างที่ดีของคนสมัยก่อนมายึดถือปฏิบัติ เอากฏระเบียบที่ดีงามมาจัดตั้งวางเป็นแบบอย่างได้จำทำให้แม่นี้ต้องถอนหายใจเหือกใหญ่

    อยู่ในครรภ์สิบเดือนเหมือนกันก่อนที่จะถือกำเนิดออกมา แต่คนสมัยนี้ทำไมจึงแตกต่างจากคนสมัยก่อนมากนัก ด้วยเหตุไฉนหรือ ทำให้แม่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่งนัก คนโบราณกล่าวเรื่องความจงรักภักดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความมีสัจจะ กับประเพณีอันดีงาม ที่ทำให้สังคมเป็นโลกที่สมัครสมาน มีความสุขมิ่งมงคล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ทำร้ายรังแกกัน

    คนในปัจจุบันเอาแต่ความร่ำรวย ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และผลประโยชน์จึงเกิดการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ เป็นสังคมที่แสวงหาชื่อเสียง จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง ทำให้เกิดแหนงแคลงใจกัน จิตใจขัดแย้งกัน และเพื่อผลประโยชน์จึงต่างใช้กลยุทธเข้าห้ำหั่นทำร้ายกัน เช่นนี้จึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ดีด้วย

    ถ้าต้องการให้สังคมมีบรรยากาศสามัคคีกัน แต่ละคนต้องมีจิตใจที่ปราศจากความขัดแย้งกัน กินแหนงแคลงใจกัน เช่นนี้ใจก็จะสงบสันติลงได้ มีความปรองดองอยู่ร่วมกันได้ เปลี่ยนอาวุธเป็นแพรไหม ดำรงชีวิตอย่างสงบสุข สังคมก็ปราศจากความเลวร้าย


0
168

ธรรมสู่ชาวบ้าน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

โอวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

รูป

เซินฮัว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ยำเส้นหมี่(เจ)

ยำเส้นหมี่(เจ)

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago