mindcyber 5 months ago

วรวิสุทธิ์กุมาร

   เหตุปัจจัยร้อยรัดกัน แรงกรรมไร้เยื่อใย ครั้งก่อนเจ้าเคยเป็นหนี้ชาตินี้ต้องชดใช้ให้หมด เหตุปัจจัยทำให้ทุกข์กังวล ทำให้ใจเจ้าทั้งเหนื่อยทั้งหมดแรง หากชาตินี้สร้างเหตุที่ดีเอาไว้ ชาติก็จะได้เสพสุข จึงใคร่ของให้พวกเรามาสร้างเหตุกุศล ชาติหน้าก็จะมีสภาวะที่สุขสบายเอย


0
177
ใช้ปัญญาหยุดกิเลส

ใช้ปัญญาหยุดกิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เหตุที่ตาบอด

ที่ตำบลหนานโถว นาง ก. ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นได้หัดเป็น “หมอนวด” แม้นาง ก. จะ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รักสนุกกลับทุกข์สาหัส

มีพระสงฆ์สาวกนักปฎิษัติธรรมและนักพัฒนาสังคมจำนวนมากที่ท่านบำเพ็ญตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago