mindcyber 5 months ago

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ธรรมสัญญาสามบทแจ้งเหล่าศิษย์             ทำงานเพื่อสังคมใจต้องศรัทธา

สู่คุณธรรมต้องไร้ผลประโยชน์                 แสวงหาทรัพย์ไฉนต้องกวนพระ

ชะตาอยู่ที่คนเราขยันเป็นหลัก                  หาทรัพย์โดยชอบพิชิตด้วยธรรม

ตัวโลภเหมือนยากจนควรแจ่มแจ้ง             ไม่ยอมเหนื่อยอยากได้ขาดเหตุผล

เร็ว ๆนี้มีผู้งมงายสองสามคน                   หน้าวิหารเงียบแอบระบายความในใจ

ทรัพย์ทำให้ปัญญาหมองขัดโอวาท            มีใจชอบเสี่ยงไร้เหตุผล

ครั้งเดียวก็หนักแล้วอย่าทำอีก                   จะได้ไม่ต้องให้กายเสียอารมณ์

พระและคนติดต่อกันด้วยใจสัมผัส            ความสับสนไม่กร้ำจิตปัญญาเปี่ยม

หาไม่แล้วจิตปัญญาขัดแย้งกัน                  ถูกผิดพัวพันเรื่องน่ากลัว

ตัดขาดป้องกันถี่ถ้วนอาจารย์เตือน             เผยแผ่คุณธรรมชะตาต้องราบรื่น

คนหาใช่ปราชญ์อริยะแม้ไม่ผิด                 ผู้ที่ผิดรู้จักฟังแล้วแก้ไข

มีผิดสามารถแก้ให้ดีก็ไม่มาก                    กลับใจคือขึ้นฝั่งสู่ทางดี

สังคมคุณธรรมระเบียบร่วมยึดถือ             มีอารีถือสัตย์ผลสำเร็จดี

พุทธอาตมาคราวนี้เปล่งวาจา                    ขอให้บรรดาศิษย์จงจำนำปฏิบัติ

ย่อมเห็นผลแน่นอน


0
194

นิทานเหตุต้นผลกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กิติมศักดิ์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

โอวาทเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี๋

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

สงบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago