mindcyber 3 months ago

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

บานบุรีในหมู่บ้านสุขารมณ์

ธงสุราสะบัดลมเงาลอกแลก

นวลอรชรใจงามเชื้อเชิญแขก

อายเนียมหน้าแย้มแรกสุขนานเนา

    คนที่พูดความดีมีมากมาย แต่คนที่ปฏิบัติมีน้อย อาจารย์ลงสู่โลกมนุษย์นานหลายปี พบเห็นได้ไม่หมด ที่เชื่อตามอาตมาก็มีมาก ที่จากไปก็ไม่น้อย หากจะแบ่งแยกโดยชั่วดีแล้ว ใช่ว่าคนทั่วไปจะรู้จักได้ เพราะเรื่องราวมันอยู่ที่ใจ หาใช่แสดงออกให้เห็นภายนอกได้ ศิษย์ต้องเข้าใจให้ดีอาจารย์ก็จะพูดตรง ๆ ไม่ใช่ถ้อยทีถ้อยวาจาเหมือนแขก ผู้ที่เข้ามาสู่ธรณีคุณธรรมศาสน์ ล้วนถือเป็นศิษย์อาตมาหมด ทำงานให้ระวังรักษาศีลไว้แม้ผู้มีทุกข์วิบากมาหาก็ประทานเแสงธรรมช่วยเหลือ หากไม่ได้ตามที่หวังก็อย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาเลย ควรจะระมัดระวังเยือกเย็น


0
181

ฝน

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ทานดุจน้ำทิพย์

สมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับก...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

บำเพ็ญบุญบารมี

พระเจ้าบุ้งเซียง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago