mindcyber 1 year ago

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

บานบุรีในหมู่บ้านสุขารมณ์

ธงสุราสะบัดลมเงาลอกแลก

นวลอรชรใจงามเชื้อเชิญแขก

อายเนียมหน้าแย้มแรกสุขนานเนา

    คนที่พูดความดีมีมากมาย แต่คนที่ปฏิบัติมีน้อย อาจารย์ลงสู่โลกมนุษย์นานหลายปี พบเห็นได้ไม่หมด ที่เชื่อตามอาตมาก็มีมาก ที่จากไปก็ไม่น้อย หากจะแบ่งแยกโดยชั่วดีแล้ว ใช่ว่าคนทั่วไปจะรู้จักได้ เพราะเรื่องราวมันอยู่ที่ใจ หาใช่แสดงออกให้เห็นภายนอกได้ ศิษย์ต้องเข้าใจให้ดีอาจารย์ก็จะพูดตรง ๆ ไม่ใช่ถ้อยทีถ้อยวาจาเหมือนแขก ผู้ที่เข้ามาสู่ธรณีคุณธรรมศาสน์ ล้วนถือเป็นศิษย์อาตมาหมด ทำงานให้ระวังรักษาศีลไว้แม้ผู้มีทุกข์วิบากมาหาก็ประทานเแสงธรรมช่วยเหลือ หากไม่ได้ตามที่หวังก็อย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาเลย ควรจะระมัดระวังเยือกเย็น


0
598
video

พระกษิติครรภ์มูลปณิธานสูตร อานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยิน Th...

admin
mindcyber
2 years ago

พลิก

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ดูคนพูดในแง่ดี

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหลี่ยมกลมไหวนิ่ง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตามจริต

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago