mindcyber 3 months ago

พุทโธวาท ศากยมุนี

พุทธธรรมโปรดเวไนย์ไม่เป็นสอง

พระกรัณฑ์* ถ่ายทอดธรรมเหล่าภิกขุ

ตามที่ได้ฟังมาแก่ชุลีบุตร

มาฟังโศลกบรรลุญาณเพิ่มปัญญา

           โลกียะสับสน โลกียชนมากมาย โลภในชื่อผลประโยชน์พิษทั้งสามขจัดยาก วุ่นวายทุกสารทิศ ภัยพิบัติทุกหย่อมหญ้าเลือดตานองหน้า เต็มไปด้วยบาดแผล หารู้ไม่ว่าชื่อทรัพย์เป็นอนิจจัง ร่ำรวยสูงศักดิ์เหมือนเมฆหมอก อยู่ไม่กี่สิบปีดุจแมลงชายน้ำ เมื่อหลุดมือก็ว่างเปล่า ร่ำรวย สูงศักดิ์อยู่ตรงไหนชื่อทรัยพ์เหลือที่ไหน

           ทำไมจึงไม่บำเพ็ญกุศลมีการุณยธรรม ให้ความสะดวกเสมอ ฉุดช่วยเวไนยสัตว์พ้นทุกข์ยาก ช่วยปุถุชนที่จมปรัก เป็นการสั่งสมผลบุญในชาตินี้บำเพ็ญเหตุแห่งชาติหน้า จิตใจใสลดความใคร่บำเพ็ญจิตญาณให้สงบ ถึงแม้จะไม่สำเร็จเป็นเซียนเป็นพุทธะก็สามารถเป็นคนได้สมบูรณ์ในชาติหนึ่ง

           เพราะการอัญเชิญของกุลบุตรด้วยความศรัทธาของพวกเธอดังนั้นจึงลงประทับฝากวจีโปรดโลก จงพากเพียร!

*กรัณฑ์ : ว.อันพึงกระทำ น.กิจ

0
126
การทำกะปิเจ

การทำกะปิเจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

คุณ : แค้น

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
video

ลมหนาว

admin
mindcyber
11 months ago