mindcyber 10 months ago

ระดับธรรม

พระเจ็งหม่อเทียนซือ

               การบำเพ็ญธรรมในโลก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ำธรรมระดับสูงนั้นเป็นอย่างไร ก็เป็นผู้ที่พ้นจากโคลนตมโดยไม่เปรอะเปื้อน ไปสัมผัสกับสกปรกแต่ก้าวเดินได้สบายใจ ใจนี้ว่าง ความคิดก็ว่าง ตถาคตปรากฏอยู่กลางใจ บำเพ็ญได้อวตํสกธรรม เป็นสุญตานิจนิรันดร์ แบบนี้เรียกว่าธรรมระดับสูง ดังนั้นปุถุชนที่ยังไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าสามารถทำได้เช่นนี้ ก็จะเข้าสู่วิถีเซียนโดยไม่ต้องสงสัย

                 ธรรมระดับกลางนั้นอย่างไร ก็เหมือนพวกศิษย์อย่างเธอ ดำรงชีวิตครึ่งปฏิบัติครึ่ง เป็นคนกึ่งดีกึ่งร้าย ปลอมครึ่งจริงครึ่ง เผยสักครึ่งซ่อนครึ่งใจโลกว่างยาก ยังมีความคิดใคร่อยากมักซ่อนในใจเป็นประจำใจเห็นแก่ตัวยังมีอยู่ การจะปลูกนาบุญไม่พูดว่าเริ่มจากไหน ก็เหมือนชาวนาปลูกกล้า เพิ่อลดสำเร็จได้ทำไปเด็ดไปปลูกก็ตนเอง เด็ดก็ตนเองไม์ใช่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ว่างเปล่า

                 ธรรมระดับต่ำนั้นอย่างไร ข่มเหงพ่อ ฆ่าพระ ข่มขืน แย่งชิงสิ่งที่ทำไม่มีดีสักอย่าง เมื่อข้ามจากกายคนก็จะหมุนเวียนในวัฏฏะ ไม่มีเห็นเดือนตะวัน นี่คือการเกิดมาต่ำ ธรรมก็ต่ำ เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับนรก การเวียนเกิดก็อยู่ในสัตว์เดรัจฉาน

0
330

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 17 ท่องแดนเหล็กขูดหน้านรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

นางฟ้าองค์ที่1 (แห่งเจ็ดนางฟ้า)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความหอม

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago