mindcyber 1 year ago

กิติมศักดิ์

พระพุทธจี้กง

      ชื่อสำหรับคนมีไว้ใช้เรียกขาน ชื่อสำหรับสัตว์สิ่งของมีไว้รู้จักดูความแตกต่าง ชื่อสำหรับเทวสถานมีไว้เพื่อความสะดวก ชื่อสำหรับธรรมเหมาะใช้พูดถึงสิ่งที่มีรูปลักษณ์

         อันว่าชื่อเสียงนั้นไม่ใช่ชื่อธรรมดา เป็นชื่อโด่งดังตรวจสอบได้เป็นผู้ที่ได้ยิน ผู้แสวงหาชื่อให้เป็นที่รู้จักนี้เรียกกันว่า กิติมศักดิ์มีเกียรติศักดิ์เพิ่มเข้าไปในชื่อ ดังนั้นกิติมศักดิ์จึงยังไม่อาจคาดคะแนได้แล้วที่ว่าชื่อทั้งหลายที่ถูกกลบลบหายจะมีกิติมศักดิ์ได้อย่างไง!

           ในคัมภีร์เต๋าว่า “ชื่อที่เรียกได้ หาใช่ชื่ออันปกติ” เป็นเพราะไม่ต้องการชื่อนั้นแต่ก็ตั้งชื่อให้เป็นการสนับสนุนคนให้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยสร้างประวัติ ใจมวลชนขาวดุจหิมะ สายตาของพวกเขาเหมือนกระแสไฟหากเป็นจริงก็จะมีความดีความชอบ เวลาผ่านนานนับพันปี จะไม่มีการกล่าวขานถึงหรอกหรือ เป็นเพราะไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงจนได้กิตติมศักดิ์เมื่อวันหนึ่งที่คุณงามความดีที่สั่งสมมาอย่างเหนื่อยยาก มีหรือที่ประชานชนจะไม่รู้ หากจะให้มีการกล่าวขานนานนับพันปี โดยอยากได้ชื่อเสียงจริงๆ แล้วกลับจะไม่งดงาม หากเป็นเช่นดังว่าก็เป็นผู้ที่ไม่บรรลุหลักธรรมแต่ดื้อดึงจะฝืนเอาอย่างโง่เขลา

ข้าตั้งใจคิดถึงหวังว่าบรรดาศิษย์จะมีบุญสัมพันธ์ อย่าขวักไขว่กับกิตติมศักดิ์ ควรรณรงค์คุณธรรมเพื่อคุณธรรม ศาสนาเพื่อศาสนา โชคดีที่ได้กล่าวมา พากเพียรเถอะ


0
489
video

ดั่งเทียนหลอมใจ

admin
mindcyber
1 year ago

ความสำนึกในจริยธรรม

ท่านอริยเจ้าเมิ่งจื่อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุที่โชคดีมีสุข

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หมูอบเจ

หมูอบเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago