mindcyber 9 months ago

หันหน้าสู้กิเลส

“รักหลงพาหกคะเมนตีลังกา”อย่าคิดว่าไม่จริง คนเราลองตกหลุมรักเขาเป็นอย่างไร หินที่อยู่ข้างนอกก้อนใหญ่ก็มองไม่เห็น รักมากเกินไปก็กลายเป็นหลง นอกจากรัก หลง ยังมีความโกรธ ความโลภอีก กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนอารมณ์ร้อนทุกคนเลย ทำไมเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของเรา อารมณ์นั้นเกิดเมื่อเราใช้อายตนะของเราไปมอง ไปฟังไปดู และไปคิด ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ เราก็เลยเข้าใจของเราใส่เข้าไปนานๆ ไปเราก็จะไม่สามารถหักห้ามอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ที่มีมากเกินไปก็เหมือนกับเข็ม คนสมัยนี้ชอบฝังเข็ม เข็มทิ่มเข้าไป ทิ่มถูกก็รักษาโรคได้ถ้าทิ่มผิดก็อาจจะเกิดโรคได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถจะหักห้ามอารมณ์ได้ ก็ให้รู้จักห้าม หากหักห้ามไม่ได้ต้องรู้จักควบคุมให้มีอยู่ในสิ่งที่พอเหมาะพอควรไม่เช่นนั้นแล้วเราเองก็จะเตลิดไปไกลหรือว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ ก็เลยหาทุกข์มาใส่ตัว แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร


พระอาจารย์จี้กง

พุทธสถานอิ๋งเซียน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

3 พฤษภาคม 2542

0
496

การรักษาใจ

พระวิสุทธิเทพหลือโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

นรกขุมที่สาม

ยมบาลซ่งตี้อ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

admin
mindcyber
9 months ago

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago