mindcyber 9 months ago

พระแม่กาลี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

คนเราขณะมีชีวิตอยู่ ความดีความชั่วเปลี่ยนแปลในชั่วพริบตา คนจะดีหรือจะชั่ว ไม่ใช่ดูแค่ในปัจจุบัน แต่จะต้องดูในอนาคตด้วย คนดีบางคนทำความดีถึงครึ่งทาง แล้วกลับไปทำความชั่วก็มี คนชั่วบางคน ทำความชั่วถึงครึ่งทาง แล้วกลับไปทำความดีก็มี จะขอยกตัวอย่าง สักเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของ พระแม่กาลี ซึ่งเป็นคนชั่วร้ายที่สุด ในสมัยนนั้นผู้คนต่างเกลียดกลัวมาก เรียกขานว่า นางปีศาจ ต่อมาได้กลับตัวเป็น คนดีมีเมตตามากผู้คนเคารพนับถือมาก พากันเรียกขานว่า “พระแม่” แต่ปัจจุบันนี้คนที่รู้เรื่องมีน้อย เมื่อราว 3,000 ปีก่อนมีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่า “กานาน” ในสมัยนั้น พระแม่กาลีเป็นสตรีที่สวยงามที่สุด แต่มีใจคอโหดร้าย ป่าเถื่อนมากชอบกินเด็กเป็นอาหาร ประชาชนในอณาจักรกานานต่างหวาดผวามาก คนที่มีลูกต่างทุกข์กังวลไม่เป็นอันทำอะไร ผู้คนต่างเรียกขานว่านางปีศาจร้าย ต่อมาเราได้ไปโปรด โดยเทศน์เรื่องสัจธรรมและกฏแห่งกรรมต่าง ๆ พระแม่กาลีได้เกิดความรู้แจ้ง สำนึกในความผิดบาปที่ผ่านมา กลับตัวกลับใจตั้งต้นใหม่ รักษาศีลภาวนา ให้สัจสาบานว่า จะใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่นั้น ปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ หลังจากนั้น เมื่อพระแม่รู้ว่าบ้านใดมีเด็กเจ็บป่วย ก็จะไปสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ให้แก่เด็กคนนั้น เด็ก ๆ ในอาณาจักรกานานล้วนแต่ได้รับการปัดเป่าโรคภัยจากพระแม่กาลี ชาวบ้านเคารพนับถือยกย่องให้เป็นพระแม่หลังจากพระแม่กาลีละสังขารแล้ว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระแม่กาลี ชาวบ้านจึงวาดรูปของพระแม่กาลีปางอุ้มเด็ก มือถือผลไม้สิริมงคล สืบทอดตราบทุกวันนี้ ซึ่งเรียกกันว่า กวนอิมประทานบุตร ซึ่งแท้จริงก็คือ พระแม่กาลีนั่นเอง ขอให้ชาวโลกเมื่อรู้ตัวว่าได้ทำผิด ก็จงกลับตัวกลับใจใหม่ จักเป็นมหาหกุศลนักแล

0
280

ปณิธานเมตตายอมโปรดสรรพสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ผัดผักบุ้งขี้เมา

ผัดผักบุ้งขี้เมา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ไก่ผัดขิงน้ำแดง

ไก่ผัดขิงน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รู้จักพอ

มนุษย์แท้ลักเสียง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago