mindcyber 11 months ago

การออกบวช

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ออกบวชบำเพ็ญธรรมเสมอต้นเสมอปลาย เหลือที่จะบรรลุธรรม” การบำเพ็ญธรรมในสมัยนี้แม้ว่าไม่จำเป็นต้องออกบวช บำเพ็ญอยู่ในเพศฆราวาส ถ้าได้ตั้งสัจปณิธาน ก็สามารถสำเร็จธรรมได้เช่นกัน


ผู้ออกบวชหรืออุบาสกอุบาสิกา ถ้าหากจิตใจไม่หลงใหลในกิเลสโลกีย์ แท้จริงแล้ว แม้จะต่างเส้นทาง แต่ก็ถึงที่หมายเดียวกันในอดีตตอนที่ฉันบำเพ็ญเพียร ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากนานาประการ ต้องขึ้นเขาลงห้วย แต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ไม่ย่อท้อจึงได้บรรลุโพธิสัตว์มรรคผล ในสมัยนี้การบำเพ็ญอยู่ในเพศฆราวาสก็ยังคงต้องประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ จึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ขอให้ทุกท่าน จงบำเพ็ญเธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การสำเร็จธรรมจะยากได้อย่างไร ? 

0
411
น้ำพริกอ่องเจ

น้ำพริกอ่องเจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
ผัดพริกขิงถั่ว

ผัดพริกขิงถั่ว

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

สัจจะแห่งความมั่งมีกับความมีสุข

กุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

คุณธรรมกับความรักอันไพศาล

อาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago