mindcyber 3 months ago

แสงดาวส่องธรรม

เทพธิดาปังเจียบอื้อ

     ดาวสว่างบนท้องฟ้าที่ส่องไสวทั่วปฐพี คอยจดบันทึกการกระทำโดยไม่ลำเอียง หากส่องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเหมือนดวงไฟสาดส่องทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รูปร่างกลมเหมือนลูกขนไก่ ถ้าทำดีก็จะให้ความสิริมงคล ถ้าทำชั่วก็จะให้เคราะห์ หรือทำให้กรรมตอบสนองรวดเร็วหรือช้าลง        

        หากยอมเชื่อถือศรัทธา เมื่อประสบภัยอันตราย ขอให้ภาวนาขอต่อดาวเหนือก็จะดับพ้นเคราะห์ได้ หากภาวนาต่อดาวใต้ก็ให้ประโยชน์คุ้มครอง ดับเคราะห์ภัยได้ งานกุศลต้องกล้าทำอย่างองอาจ อย่าเห็นว่าวิทยาศาสตร์ทันสมัยให้ความสำคัญแก่วัตถุ แล้วดูแคลนต่อตะวันจันทราดาริกา


0
105

โอวาทพระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

หลักธรรมสำหรับชีวิต

พระวิสุทธิเทพเอี้ยเอียะซือ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ฝึกพุทธะต้องทันเวลา

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เพลงเตือน

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago