mindcyber 3 months ago

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

     ผู้บำเพ็ญธรรมก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้แสวงหาความสุข จะสร้างบุญสร้างกุศล ก็สามารถเพิ่มเติมอายุ ทำฌานสมาธิสงบใจ ขจัดโรคภัย มีสุขภาพ ดุจป้ายศักดิ์สิทธิ์สถิตนิ่งแข่งรัศมีตะวันจันทรา สวดคัมภีร์อึ้งเท้งดำรงคู่ขุนเขาแม่น้ำ ผู้ปล่อยสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญเมตตาธรรม มีความรักสัตว์ ประจักษ์แจ้งไตรสรณะ หยุดยึดติดในเกียรติยศชื่อเสียง บำเพ็ญจริยธรรมห้าประการ ไม่โลภในสุรานารี ผลประโยชน์ควรปล่อยวาง บำเพ็ญสามพันบารมี ปฏิบัติสามยาก แปดร้อยผลซึ่งสำเร็จได้ยาก มีขันติวิริยะ ทุกอย่างจงข่มตนยังประโยชน์คนอื่นเพิ่มพูนปัญญา ฉุดช่วยชาวโลกให้ตื่น บำเพ็ญบารมีจนสำเร็จ ขึ้นสู่บังลังค์ทองพร้อมกัน

0
143

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 10

แสดงอภินิหาร พระจักรพรรดินีบริจาคทรัพย์

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ขี้เป็ดทองคำ

ประมาณร้อยปีก่อนเป็นปลายสมัยราชวงศ์ชิง ครั้งนั้น ไต้หวันยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน ที่อำ...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ใช้ปัญญาหยุดแสวงหา

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago