mindcyber 7 months ago

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

     ผู้บำเพ็ญธรรมก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้แสวงหาความสุข จะสร้างบุญสร้างกุศล ก็สามารถเพิ่มเติมอายุ ทำฌานสมาธิสงบใจ ขจัดโรคภัย มีสุขภาพ ดุจป้ายศักดิ์สิทธิ์สถิตนิ่งแข่งรัศมีตะวันจันทรา สวดคัมภีร์อึ้งเท้งดำรงคู่ขุนเขาแม่น้ำ ผู้ปล่อยสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญเมตตาธรรม มีความรักสัตว์ ประจักษ์แจ้งไตรสรณะ หยุดยึดติดในเกียรติยศชื่อเสียง บำเพ็ญจริยธรรมห้าประการ ไม่โลภในสุรานารี ผลประโยชน์ควรปล่อยวาง บำเพ็ญสามพันบารมี ปฏิบัติสามยาก แปดร้อยผลซึ่งสำเร็จได้ยาก มีขันติวิริยะ ทุกอย่างจงข่มตนยังประโยชน์คนอื่นเพิ่มพูนปัญญา ฉุดช่วยชาวโลกให้ตื่น บำเพ็ญบารมีจนสำเร็จ ขึ้นสู่บังลังค์ทองพร้อมกัน

0
237
พระอาจารย์กำชับกำชา

พระอาจารย์กำชับกำชา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

การบำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ฟักตุ๋นมะนาวสด

ฟักตุ๋นมะนาวสด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

บทธรรมสารพระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

พระพุทธเจ้า

อรหันเหลียงสุขาวดี

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago