mindcyber 1 year ago

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

     ผู้บำเพ็ญธรรมก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้แสวงหาความสุข จะสร้างบุญสร้างกุศล ก็สามารถเพิ่มเติมอายุ ทำฌานสมาธิสงบใจ ขจัดโรคภัย มีสุขภาพ ดุจป้ายศักดิ์สิทธิ์สถิตนิ่งแข่งรัศมีตะวันจันทรา สวดคัมภีร์อึ้งเท้งดำรงคู่ขุนเขาแม่น้ำ ผู้ปล่อยสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญเมตตาธรรม มีความรักสัตว์ ประจักษ์แจ้งไตรสรณะ หยุดยึดติดในเกียรติยศชื่อเสียง บำเพ็ญจริยธรรมห้าประการ ไม่โลภในสุรานารี ผลประโยชน์ควรปล่อยวาง บำเพ็ญสามพันบารมี ปฏิบัติสามยาก แปดร้อยผลซึ่งสำเร็จได้ยาก มีขันติวิริยะ ทุกอย่างจงข่มตนยังประโยชน์คนอื่นเพิ่มพูนปัญญา ฉุดช่วยชาวโลกให้ตื่น บำเพ็ญบารมีจนสำเร็จ ขึ้นสู่บังลังค์ทองพร้อมกัน

0
572

อนัตตาอนิจจัง

พุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พะแนงเนื้อเจ

พะแนงเนื้อเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สละเลือดเนื้อช่วยเสือแม่ลูกอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

บันทึกชดเชยความผิด

เฉินจุ่นเผิง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

แปดเพลงย้อนใจ

พระเจ้าบุ้งเชียง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago