mindcyber 7 months ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

       ธรรมไม่มีที่ไหนที่ไม่ทรงอยู่ ดังนั้นบารมีของธรรม ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด เบื้องบนถึงขอบจักรวาล(บ่อเก๊ก) เบื้องล่างถึงรูปภูมิ ด้านซ้ายสุดถึงดวงอาทิตย์ ด้านขวาสุดถึงดวงจันทร์ด้านกว้างไม่มีขอบเขต เมื่อเก็บเล็กจนไม่มีภายใน เหล่านี้คือบารมีของธรรม

           ไร้วาจากล่าวอ้างคือองค์ธรรม มีวาจาพูดได้คือบารมีธรรมไร้รูปลักษณ์เรียกว่าดวงธรรม เมื่อมีรูปลักษณ์เรียกว่าธรรมเคลื่อนก็เป็นการขับเคลื่อนแปรเปลี่ยนขององค์ธรรมอัศจรรย์

           ไม่อาจพูดได้และเป็นธรรมที่ไม่อาจตั้งชื่อเรียกได้ คนทั่วๆ ไปพิจารณาแล้วแค่มองแล้วผ่านไป คนธรรมพิจารณาแล้วเทิดทูนว่าแข็งแกร่ง ดังนั้นการพิจารณาและความคิดของคนทั่วไปกับของคนธรรมไม่เหมือนกัน ด้วยไม่เหมือนกันเช่นนี้ จึงสามารถเผยให้เห็นถึงธรรมอันยิ่งใหญ่ได้

           งานธรรมแรกสำแดงด้วยศรัทธา   คลื่นลูกหลังเจ้าพระยาขี่ลูกหน้า

รุ่นหลังเกรงกลัวปราชญ์วาจา                  จุดเทียนหาแสงสว่างค่ำคืน

 

ค้นหาหลักธรรมลึกด้วยปฏิบัติ                ปัจจุบันคุณธรรมศาสน์หมู่ชนหนุน

เจ็บปวดโลกกิเลสเมาสถุน                      ปลุกโลกขุ่นรวมโอวาทเผยแผ่หนัก

0
289

สรรเสริญ กับ นินทา

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
video

รอวันศิษย์ว่าง

admin
mindcyber
9 months ago
video

ใจอาจารย์ ใจศิษย์ ใจเวไนย

admin
mindcyber
9 months ago