mindcyber 1 year ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

       ธรรมไม่มีที่ไหนที่ไม่ทรงอยู่ ดังนั้นบารมีของธรรม ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด เบื้องบนถึงขอบจักรวาล(บ่อเก๊ก) เบื้องล่างถึงรูปภูมิ ด้านซ้ายสุดถึงดวงอาทิตย์ ด้านขวาสุดถึงดวงจันทร์ด้านกว้างไม่มีขอบเขต เมื่อเก็บเล็กจนไม่มีภายใน เหล่านี้คือบารมีของธรรม

           ไร้วาจากล่าวอ้างคือองค์ธรรม มีวาจาพูดได้คือบารมีธรรมไร้รูปลักษณ์เรียกว่าดวงธรรม เมื่อมีรูปลักษณ์เรียกว่าธรรมเคลื่อนก็เป็นการขับเคลื่อนแปรเปลี่ยนขององค์ธรรมอัศจรรย์

           ไม่อาจพูดได้และเป็นธรรมที่ไม่อาจตั้งชื่อเรียกได้ คนทั่วๆ ไปพิจารณาแล้วแค่มองแล้วผ่านไป คนธรรมพิจารณาแล้วเทิดทูนว่าแข็งแกร่ง ดังนั้นการพิจารณาและความคิดของคนทั่วไปกับของคนธรรมไม่เหมือนกัน ด้วยไม่เหมือนกันเช่นนี้ จึงสามารถเผยให้เห็นถึงธรรมอันยิ่งใหญ่ได้

           งานธรรมแรกสำแดงด้วยศรัทธา   คลื่นลูกหลังเจ้าพระยาขี่ลูกหน้า

รุ่นหลังเกรงกลัวปราชญ์วาจา                  จุดเทียนหาแสงสว่างค่ำคืน

 

ค้นหาหลักธรรมลึกด้วยปฏิบัติ                ปัจจุบันคุณธรรมศาสน์หมู่ชนหนุน

เจ็บปวดโลกกิเลสเมาสถุน                      ปลุกโลกขุ่นรวมโอวาทเผยแผ่หนัก

0
598

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แรงกตัญญู

โดย .....ฮ้อกิมฮ้วง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
กระเพาะหมูเจตุ๋นพริกไทย

กระเพาะหมูเจตุ๋นพริกไทย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago