mindcyber 7 months ago

กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม

หน่ำไห้โก๊วฮุก

      บำเพ็ญธรรมต้องมีกตัญญูก่อน

บิดามารดรดุจฟัาอย่าขัดใจ

โลกนี้ใดๆ พระคุณสุดยิ่งใหญ่

สมบัติใดมิเกินกว่าพ่อแม่ครบ

           การโปรดเหล่าเวไนย์ในยุคสามนี้ ทุกครัวเรือนล้วนมีบุตรบำเพ็ญธรรม บุตรบำเพ็ญเหล่านี้จะเคารพนับถือเซียนพุทธกันทั้งนั้นทำให้เซียนพุทธรู้สึกอบอุ่นใจ แต่บุตรบำเพ็ญคงมิใช่บุตรกตัญญูกันทุกคน บางคนพอมาถึงสถานธรรมก็อุทิศแรงกาย ช่วยปัดกวาดสถานธรมโดยไม่ย่อท้อ แต่พออยู่ที่บ้านพ่อแม่เรียกเขาเก็บกวาดบ้านก็อ้างเหตุไปโน้นไปนี่ กลายเป็นหน้าหลังกลับกัน

           มีบางคนมาถึงสถานธรรมก็เคารพอาจารย์ให้ความสำคัญกับธรรมะ มองดูเหมือนผู้เป็นแบบอย่างของคนบำเพ็ญธรรม พอกลับมาถึงบ้าน พ่อแม่ว่ากล่าวว่าเขาไม่กี่คำ เขาก็มีอารมณ์ต่อต้าน หาว่าพ่อแม่พูดจาเซ้าซี้ซ้ำซาก เหล่านี้คือภาพที่ไม่กตัญญู

           ยามพ่อแม่เจ็บป่วย เป็นบุตรหากไม่พาไปรักษาหรือดูแลความเป็นอยู่ ล้วนต้องมีบาปจากการไม่กตัญญู หากโปรดสัตว์ในยุคสามนี้กตัญญูธรรมก็คือธรรมแห่งฟ้า(เทียนเต้า) หวังว่าชาวโลกผู้บำเพ็ญธรรมจะไม่ลืมหลักการอันนี้ พ่อแม่ถือเป็นต้นกำเนิดของมหาธรรมบุตรที่ไม่กตัญญูจะไม่มีวันใดประจักษ์ธรรม ดังนั้นจึงหวังว่าชาวโลกจะบรรลุรู้อย่างลึกซึ้ง

0
320
เห็ดหอมใส่ไส้เต้าหู้

เห็ดหอมใส่ไส้เต้าหู้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
เต้าหู้นึ่งบ๊วย

เต้าหู้นึ่งบ๊วย

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กรรมของการทอดทิ้ง

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เป็นพุทธะทันทีกตัญญูก่อน

เซียนฮั้งเซียงจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago