mindcyber 3 months ago

กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม

หน่ำไห้โก๊วฮุก

      บำเพ็ญธรรมต้องมีกตัญญูก่อน

บิดามารดรดุจฟัาอย่าขัดใจ

โลกนี้ใดๆ พระคุณสุดยิ่งใหญ่

สมบัติใดมิเกินกว่าพ่อแม่ครบ

           การโปรดเหล่าเวไนย์ในยุคสามนี้ ทุกครัวเรือนล้วนมีบุตรบำเพ็ญธรรม บุตรบำเพ็ญเหล่านี้จะเคารพนับถือเซียนพุทธกันทั้งนั้นทำให้เซียนพุทธรู้สึกอบอุ่นใจ แต่บุตรบำเพ็ญคงมิใช่บุตรกตัญญูกันทุกคน บางคนพอมาถึงสถานธรรมก็อุทิศแรงกาย ช่วยปัดกวาดสถานธรมโดยไม่ย่อท้อ แต่พออยู่ที่บ้านพ่อแม่เรียกเขาเก็บกวาดบ้านก็อ้างเหตุไปโน้นไปนี่ กลายเป็นหน้าหลังกลับกัน

           มีบางคนมาถึงสถานธรรมก็เคารพอาจารย์ให้ความสำคัญกับธรรมะ มองดูเหมือนผู้เป็นแบบอย่างของคนบำเพ็ญธรรม พอกลับมาถึงบ้าน พ่อแม่ว่ากล่าวว่าเขาไม่กี่คำ เขาก็มีอารมณ์ต่อต้าน หาว่าพ่อแม่พูดจาเซ้าซี้ซ้ำซาก เหล่านี้คือภาพที่ไม่กตัญญู

           ยามพ่อแม่เจ็บป่วย เป็นบุตรหากไม่พาไปรักษาหรือดูแลความเป็นอยู่ ล้วนต้องมีบาปจากการไม่กตัญญู หากโปรดสัตว์ในยุคสามนี้กตัญญูธรรมก็คือธรรมแห่งฟ้า(เทียนเต้า) หวังว่าชาวโลกผู้บำเพ็ญธรรมจะไม่ลืมหลักการอันนี้ พ่อแม่ถือเป็นต้นกำเนิดของมหาธรรมบุตรที่ไม่กตัญญูจะไม่มีวันใดประจักษ์ธรรม ดังนั้นจึงหวังว่าชาวโลกจะบรรลุรู้อย่างลึกซึ้ง

0
198
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี1

admin
mindcyber
5 months ago
วิธีทำหมี่กึง

วิธีทำหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ผัดถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อน

ผัดถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ยำเส้นหมี่(เจ)

ยำเส้นหมี่(เจ)

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago