mindcyber 1 year ago

อริโยวาทเมฆขาว

       รอยเซียนแพร่ข่าวฟ้าหมื่นลี้

ทะเลบุญไร้ขอบคีรีสุดทุกเขต

บุญกุศลบำเพ็ญลุฝั่งอดิเรก

ธรรมเกตุรุ่งอดีตสู่บัดนี้

           เป็นคนต้องเข้มแข็ง ทางกุศลไร้เขตขันธ์ เจดีย์บุญสูงที่สุดใจสบายรับมงคล เป็นคนควรมีใจเมตตา ชีวิตไม่ควรให้ผ่านไปเปล่าๆควรที่จะมีความรักกรุณาในหมู่บ้านสังคม เอาความดีเป็นศาสน์สร้างกุศลมาก เพื่อหวังกุศลเปิดทางใหม่ จอดแหนไร้รากจัดได้รับถ่ายทอดสัจจะ แยกกับรวมสองคำจุดเด่นชัด เขตฟ้าฟังข่าวธรรม สนโบราณเขียวนานหมื่นปี สูงเสียบฟ้ายอดเขียวกระเหรียนเซียน ไอศักดิ์สิทธิ์ตะวันออกถ่ายทอดศาสน์ ธรรมเมฆินทร์ลอยภาพมนุษย์แท้ ก่อเจดีย์มหาปฐพีตระหงานหมื่นวา ยินดีบำเพ็ญตามคำสอนมารไม่เข้า ใจตั้งใจอยากถึงเกาะพ้งไล้แมนสรวงหวนซื่อตรงละอัตตาตื่นโลกหลง ลางมงคลพบได้ทุกแห่งหนแสงมงคลส่องบุตรคุณธรรม

 

บำเพ็ญธรรมสร้างกุศลต้องทันกาล            มีวาสนาศักดิ์สูงล้วนกำหนด

อาศัยฟ้าประทานอริยฐานะ                      มิฉะนั้นวอนขอพระก็ไม่รู้

0
645

ซาลาเปาทอด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริโยวาท

จางกัวเหล่า (หนึ่งในแปดเซียน)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คนชั่วอายุสั้น

วิญญาณบาปจากนรก

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

แย่งสามีคนอื่น

วิญญาณบาปจากนรก

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

หนี้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago