mindcyber 5 months ago

คุณธรรมกับความรักอันไพศาล

อาจารย์เมฆขาว

      คุณูปการของคุณธรรม กล่าวได้ว่า เป็นความรักอันไพศาล ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ให้กับเวไนยสัตว์ อยากให้ความรักนี้แก่ผู้มีวิญาณต้องมีใจซื่อสัตย์จึงจะกล่าวได้ว่า “การกระทำด้วยความโอบอ้อมอารี ให้ด้วยความรัก” อย่าพูดด้วยปากว่า “ผู้โอบอ้อมอารีฉลาด ผู้ให้ความรักมีทรัพย์” ตัวอักษรเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ต้องเข้าใจจุดหมายของความรักอันไพศาล เอาจิตวิญญาณเล็ก ๆ ของเรา และจิตใจกว้าง ๆ ของเรา เอาใจเวไนย์มาเป็นใจของเรา เอาความโอบอ้อมอารีและซื่อสัตย์เป็นทางที่สว่าง เช่นนี้จึงเรียกว่า “ความรักอันไพศาล”

          พูดด้วยคุณธรรม ฝากความหวังให้ชาวโลกมีคุณธรรมเดียวกัน ต้องการความหมายของคุณธรรมไม่ยาก ขอให้มีความภักดี เชื่อใจคน กตัญญูพ่อแม่ รักพี่รักน้อง เดินด้วยความระมัดระวัง นั่งให้คิดคำนึง ปรารถนาทำใจเราไม่ให้มีผิด จะเศร้าไปใยถึงการมีหรือไม่ นี่คือคุณธรรม


0
210

ยมบาลตำหนัก 1

ฉินก่วงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

โซบะ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปณิธานเมตตายอมโปรดสรรพสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

คุณธรรมไม่ห่างใจ

เทพเจ้าเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของ...

admin
mindcyber
9 months ago