mindcyber 1 year ago

การแสวงหาช่องว่างของชีวิต

พระนางเจ้ากิ้วเทียงแห่งบ่อเก็ก

อริยศาสน์บ่อเก็กธรรมวิมุติ                      ว่างพิสุทธิ์กลอมเกลาเห็นสดใส

สามารถรู้ความแยบยลบำเพ็ญไป               ปัญญาไซร้บังเกิดจิตใจแจ่มใส

          คุณสมบัติของ  “ความว่าง” ก็คือการแฝงของการมีอยู่ของความว่างแท้ ที่ผ่านทะลุความว่างอันกว้างใหญ่ของปริมาณใจ ไปชำระล้างความกังวลต่างๆ ในใจ สิ่งที่เป็นปัญญาจะรินไหลออกมา และแล้วจึงไปถึงฝั่งอิสระภาพอันปีติยินดี

          แน่นอนทีเดียวต้องมีการปรับปรุงช่องว่างของชีวิตแต่ละรูปแบบให้ดีเสียก่อน จึงสามารถดีดเข้าช่องอัศจรรย์ได้ มิฉะนั้นแล้วในชีวิตจริงจะไม่มีการหมุนย้อนของช่องว่างอีก ไม่เพียงรู้สึกถูกจู๋โจมและเร่งรัด ยังมีสภาพใจที่กระแทกกระทั้น ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวาง ไม่มีวิธีอันเหมาะสม กระทบกระเทือนต่อการบำเพ็ญฌานทางมหาธรรม

          สภาพของสังคมประจวบกับหัวเลี้ยวหัวต่อ ชีวิตวุ่นวายผิดปกติ ยังความรู้สึกให้แต่ละคนว่ามีช่องว่างที่น้อยนิด ด้วยเหตุนี้จึงต้องรีบสรรหาช่องว่างอีกอันหนึ่งมาปรับปรุงให้เหมาะสม ความคาดหวังช่องว่างอันเหมาะสมนี้ก็คือจิตวิทยาช่องว่างของชีวิต มีพลังจิตและช่องว่างของปัญญา หากมันขาดหายไปก็ยากที่จะบ่มเลี้ยงให้เกิดชีวิตที่ดีงามได้

          หากชีวิตขาดแคลนช่องว่าง กฎระเบียบของสังคมขาดการบังคับทัศนะกฎหมายการปกครองขาดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ขาดการปรับปรุงอย่างที่เห็นได้ชัดเจน มีการกล่าวโทษ กดขี่ เจ็บแค้นความเห็นขัดแย้งและทุกข์กังวลเป็นต้น มันต่อเนื่องกันมาเป็นท่อนๆ จนก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์

          ความเลวร้ายทั้งหลาย ความทุรนทุรายทั้งหลาย ความวุ่นวายทั้งหลายเป็นต้น ล้วนก็เกิดจากการไม่มีหนทางที่จะขยายช่องว่างของการใจได้ ดังนั้นช่องว่างคือ ข้อสำคัญของเคราะห์ภัยและโชควาสนา ถ้าหากสามารถรักษาช่องว่างที่ดีงามได้ ก็เริ่มที่จะคืนสู่มงคลสุขและสันติภาพ

          สมมติว่า เกิดอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้น สาเหตุที่แท้จริงก็เพราะไม่สามารถรักษากฎจราจรได้ คือ การักษาช่องว่างอันดีงาม สามีภรรยาทำไมจึงทะเลาะเบาะแว้งกัน และก็เพราะว่าเกิดจากการขาดแคลนช่องว่าง บ่อยครั้งมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ มองไม่เข้าตาที่นี่บ้างที่โน่นบ้าง ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน นี่ก็เพราะขาดแคลนช่องว่างชีวิตของใจ เพราะว่าในใจก็ถูกควาคิดเห็นครอบครองแต่แรกแล้ว เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นความกลัดกลุ้ม ไม่มีทางโปร่งโล่ง ปัญญาถูกปกคลุม เพราะฉะนั้น จึงทะเลาะกันไม่หยุด ถ้าหากไม่เอาความคิดเห็นของตนเองวางลง ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ยากที่จะสนิทสนมกันอีก ถ้าความรักขาดช่องว่างก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น ทะเลาะกัน ไม่สบายใจ การวางแผนของชีวิตคนหนึ่ง ถ้าหากเร่งรัดไม่มีช่องว่างอารมณ์ก็ไม่มีทางสบายได้ จึงกลายเป็นความเร่งรัดไม่เป็นสุข การเกี่ยวดองระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ถ้าหากไม่มีช่องว่างย่อมกี่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ตลอดเรื่องรุนแรงถึงเลือดตกยางออก เกิดขึ้นไม่รู้จักหมด ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้รู้ว่า การแสวงหาช่องว่างของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนรอคอยให้ทุกคนสนใจคิดที่จะขยายออก

          1. ขยายช่องว่างของจิตรารมณ์

          ความมีน้ำใจกว้างขวางเป็นช่องว่างของจิตอารมณ์ของคน ความนุ่มนวลสามารถแสดงถึงจิตรารมณ์ที่ดีของคน ในขณะเดียวกันก็สามารถชักนำให้คนอื่นสนองตอบด้วยการรู้จักมีน้ำใจกว้างขวางต่อผู้อื่น จิตอารมณ์ของตนเองก็เริ่มหมุนสู่ช่องว่างแล้ว มิใช่ว่าอะไรๆ ก็มีโทสะโมโห ระบายอารมณ์ ทะเลาะวิวาท กระทบกระทั่งกับผู้อื่น หรือขัดแย้งกัน ขณะเดียวกัน การมีน้ำใจสามารถแสดงถึงความมีปัญญาของชีวิตคน ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยความปีติยินดี เผยให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์กับการมีน้ำใจกว้าง ยิ่งสามารถเข้าใจถึงว่า ความมีน้ำใจสามารถให้ความคิดมีช่องว่างที่กว้างใหญ่มาก กับช่องว่างของจิตอารมณ์ที่ประมาณมิได้ ชีวิตมีอิสระเสรี ไปถึงที่ไหนก็มีโอกาสสัมพันธ์กับเขาได้กลมเกลียวสมบูรณ์

          2.ขยายช่องว่างของตนเอง

          การเปิดช่องว่างของตนเอง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ผ่านการสงบเงียบสามารถทำถึงการละรูปได้จากภายนอก ภายในไม่สับสน จึงนับได้ว่าเป็นความอิสระที่แท้จริง นั่นก็คือสามารถน้อมลึกเข้าสู่กฎเกกณฑ์ ความคิดก็จะเริ่มตื่นขึ้นอย่างสดใส ก็เกิดปัญญา และไม่หยุดยั้งการเพิ่มพูน

           “กฎเกณฑ์” ก็คือช่องว่างที่เพิ่มขึ้นของตนเองสามารถดำรงชีวิตได้ปกติมีกฎเกณฑ์ ทำให้ตนเองเข้มแข็งขึ้น ทำให้หน้าตาตนเองมีอิสระแท้จริงใจ อย่าถูกวัตถุสั่ง(หลอก) จนหลงลืม ให้อารมณ์มีสติเป็นสุข ความคิดการตัดสินถูกต้องและก็สามารถควบคุมตนเอง จะได้ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ รั้งคืนจิตที่สวยงามให้กลับมา ขั้นต่อไปก็ต้องให้ได้มหาปัญญา

          3.ขยายช่องว่างของความสงบสุข

          ใจที่ไม่สงบเงียบ เร่าร้อนวุ่นวาย เป็นมหัตภัยร้ายแรงต่อระเบียบชีวิตไม่เพียงทำให้การงานผิดพลาดได้ง่าย ยังกระทบต่อคุณภาพชองชีวิต ไม่อาจพบกับความสงบสุขได้ตลอดกาล นอกเสียต้องเคร่งครัดต่อชีวิตจึงจะสามารถมีช่องว่างที่สงบสุขได้ ทุกแห่งหนก็จะราบรื่นแก้ไขได้ ปัจจุบันคนเรามักละเลยที่จะให้ช่องว่างอันสงบสุขแก่ตนเอง ยอมให้ตนเองพบควมอบอุ่น เพราะฉะนั้น กายใจจึงยากที่จะมีความสุขได้อย่างเหมาะสม ไม่อาจพบกับความสำเร็จ

          4.ขยายช่องว่างที่เป็นจริง

          ช่องว่างที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ถึงความปีติยินดีที่เพิ่มพูนด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญธรรม บริจาคทาน รับใช้ นับถือบูชา ล้วนเก็บงำกคุณค่าของชีวิตไว้ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความสามารถของตนเอง ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ ให้ปรากฎบนชีวิตแต่ละขั้น เช่นนี้จึงจะผ่านชีวิตด้วยความอุดมรุ่งเรืองที่แท้ได้ ขณะเดี่ยวกันก็ต้องย่อมให้ตนเองได้รับความสุขอันแท้จริง มีความหมาย มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และก็ให้ความสมบูรณ์แก่ช่องว่างที่เป็นจริงแก่ตนเอง จึงจะนับว่าได้รับ

          5. ขยายช่องว่างทางปัญญา

           “วิถีใจแห่งบ่อเก็ก” เป็นช่องว่างของปัญญา วิถีใจอันเป็นยาน อันสูงสุดของบ่อเก็ก สามารถได้รับความสงบเงียบอันแท้จริงของจิตวิญญาณมีความสงบสุข นำมาแก่ไขปัญหาทั้งหลายของชีวิต ดูให้กระจ่างทุกอย่างอย่าให้ตนโง่หลงจนถูกดึง อย่างถูกของภายนอกหลอก เปิดหน้าต่างปัญญาปลดปล่อยแสงสว่างที่รู้ตื่นออกไป ก็สามารถจะรักษาช่องว่างของจิตวิญญาณได้ เป็นเขตแดนที่บ่มเลี้ยงของเหล่าปัญญาชนต่างนับถือ อันเป็นฌาณสูงสุด

          แต่ละคนล้วนต้องอาศัยฐานจิต เหตุปัจจัยของตนไปขยายช่องว่างที่สวยงาม อาศัยพลังศักย์ของตนไปเผยชีวิตที่ปีติยินดีแท้จริง จึงจะไม่ต้องกล่าวโทษตนเองตลอดชีวิต โกรธแค้นเสียใจ แล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไร บาปกรรมเต็มตัว ให้ยืนหยัดมีคุณค่าแท้จริงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ต้องคิดให้ลึกซึ้ง

0
415
video

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
1 year ago

การบรรลุ

พระโพธิธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร

ตั้งเอ่าฮั้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago