mindcyber 5 months ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

เจริญพร!

        อะไรคือธรรมแห่งฟ้า ธรรมแห่งฟ้าคือ กฎธรรมชาติ เรื่องราวบนโลกนี้ไม่อาจขัดขืนต่อธรรมแห่งฟ้า หรือพ้นไปจากกฎธรรมชาติ ดังนั้นการเผยแผ่ของคุณธรรมศาสน์ก็คือการคล้อยตามการชี้แนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลักธรรมแห่งฟ้านำมากล่อมเกลาใจคน ทำให้ชาวโลกเข้าใจว่าอะไรคือหลักธรม อะไรไม่ใช่หลักธรรมฟ้า พวกเราเข้าใจกันดีแล้ว ดีชั่วหนทางสองสายเป็นอย่างไร ชัดเจนดีแล้วผู้ที่เชื่อถือคุณธรรมศาสน์ก็อยู่ที่ความยินยอมของเขา ไม่มีทางบังคับแม้แต่นิดเดียว การเผยแผ่แบบนี้ทำให้ใจคนยินยอม ก็จะได้ประสิทธิผลมหาศาล

เจริญพร!

        การเผยแผ่คุณธรรมศาสน์ อาศัยใจศรัทธาเข้าใจธรรมแห่งฟ้าสร้างเหตุและผล ธรรมกฎธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แจ้งด้วยความดีบำเพ็ญสำเร็จจริง ให้ชาวโลกมีคุณธรรมเหมือนกันหมด ละทิ้งการแก่งแย่งเลิกแสวงหา แอบศึกษาหลักธรรมฟ้าเพื่อรับปราณแท้ เผยแผ่ศาสน์ให้ไพศาลเพื่อคุ้มครองราษฎร์

        คืนนี้กล่าวพอสังเขปเพื่อชี้แจง ขอให้แต่ละคนเพ่งพินิจ


0
186
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
9 months ago

โอวาทพระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

กรรมของการฆ่าวัว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ข้าวยำปักษ์ใต้ สูตรเด็ดป้าสายหยุด

ข้าวยำปักษ์ใต้ สูตรเด็ดป้าสายหยุด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ขุนพลโจวชาง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago