mindcyber 1 year ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

เจริญพร!

        อะไรคือธรรมแห่งฟ้า ธรรมแห่งฟ้าคือ กฎธรรมชาติ เรื่องราวบนโลกนี้ไม่อาจขัดขืนต่อธรรมแห่งฟ้า หรือพ้นไปจากกฎธรรมชาติ ดังนั้นการเผยแผ่ของคุณธรรมศาสน์ก็คือการคล้อยตามการชี้แนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลักธรรมแห่งฟ้านำมากล่อมเกลาใจคน ทำให้ชาวโลกเข้าใจว่าอะไรคือหลักธรม อะไรไม่ใช่หลักธรรมฟ้า พวกเราเข้าใจกันดีแล้ว ดีชั่วหนทางสองสายเป็นอย่างไร ชัดเจนดีแล้วผู้ที่เชื่อถือคุณธรรมศาสน์ก็อยู่ที่ความยินยอมของเขา ไม่มีทางบังคับแม้แต่นิดเดียว การเผยแผ่แบบนี้ทำให้ใจคนยินยอม ก็จะได้ประสิทธิผลมหาศาล

เจริญพร!

        การเผยแผ่คุณธรรมศาสน์ อาศัยใจศรัทธาเข้าใจธรรมแห่งฟ้าสร้างเหตุและผล ธรรมกฎธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แจ้งด้วยความดีบำเพ็ญสำเร็จจริง ให้ชาวโลกมีคุณธรรมเหมือนกันหมด ละทิ้งการแก่งแย่งเลิกแสวงหา แอบศึกษาหลักธรรมฟ้าเพื่อรับปราณแท้ เผยแผ่ศาสน์ให้ไพศาลเพื่อคุ้มครองราษฎร์

        คืนนี้กล่าวพอสังเขปเพื่อชี้แจง ขอให้แต่ละคนเพ่งพินิจ


0
474

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

นิทานเหตุต้นผลกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

admin
mindcyber
1 year ago
มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago