mindcyber 9 months ago

ลำนำทุกข์สุข

อาคันตุกะโลกวุ่นวายมัวเมา ค่ำนอนลุกเช้าออกตระเวน

โซ่ตรวนผลประโยชน์เอกเกียรติยศ

ใจวานรจิตม้าาวุ่นเหมือนคนบ้า เปลืองใจเปลืองจิตสังขารล้า

ทิ้งสัจจะหมายมายาจนเจ็บตัว ถ้ารู้จักหวนกลับหาธรรม

สุขสำราญ สุขสำราญ สุขสำราญ

สวยงามไร้เขตขันธ์อยู่ท่ามกลาง

รักษาใจตน กราบทูลวรบทความ

ไม่เอนเอียงไม่มีพวกพ้องสุขคณา

ใคร่น้อยจิตแจ่มใส ลืมวิตกเลือดลมดี

หมุนกลับฟ้าดินสร้างสรรใหม่

บำเพ็ญบริสุทธิ์ดังทารกเหมาะหยินหยาง

กระดูกย่อยสลาย แสงญาณไม่กลัวภัย ฟ้าดินยืนยาว

หากชาวโลกได้รู้ ชีวิตจะนิรันดร์

ทุกข์ก็อิสระสุขก็รับได้

0
386

การจองเวร

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่1

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

จอหงวนเก้านิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago