mindcyber 3 months ago

คำนำพระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

เจริญพร!

        เมื่อพูดถึงการดำรงอยู่ของชีวิต แท้ที่จริงก็คือความเป็นไปของความไม่เทียงแท้ เกิดแก่เจ็บตายคล้ายภาพฝันอันลวงหลอกบอกได้ไฉนว่าชีวิตมีตัวตน ผู้คนลุ่มหลงในอกุศล ผ่านพ้นเวลามากี่ยุคสมัย ใยมนุษย์ไม่แปรเปลี่ยน เวียนว่ายเป็นวัฏฏะ เลิกละกิเลสตัณหาโดยยาก ไม่มากนักที่พอจะรู้จักคุณธรรม หากที่จะรู้ลึกล้ำกลับมีน้อย ชะรอยจะถึงกลียุค ฟ้าบรรทุกภาระอันหนักอึ้งในการโปรดสัตว์ แม้ไม่เร่งรัดแต่ก็ไมชักช้า เวลาผ่านไปดุจสายน้ำไหลใยมิคิดช่วยกันเปลี่ยนกระแสทางเดิน หนังสือธรรมยังมีอยู่น้อยเกินกว่าจะช่วยให้มนุษย์ตื่นจากหลับ ขอเพียงมนุษย์กลับใจหันหาความจริง ตัวอักษรแม้เพียงหนึ่ง ก็อาจช่วยให้บรรลุธรรม เมื่อดื่มด่ำในรสแห่งคุณธรรมนี้แล้ว จงช่วยกันเผยแผ่ความดีให้ยั่งยืนสืบไปลิขิตคำให้ไว้เป็นคำนำหนังสือเล่มใหม่ ณ โรงเจลั้งเต็กตึ้ง อาตมาจี้กง ปุริมพรรษา 2534

 

 

  มอบไว้ให้สำหรับเป็นคำนำหนังสือเล่มใหม่

     ณ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

     เวลา 11.50 นาฬิกา

     เนื่องในพิธีปล่อยสัตว์วันเข้าพรรษา ณ โรงเจลั่งเต็กตึ้ง กรุงเทพฯ

0
161

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

นางฟ้าองค์ที่ 3

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อยากได้

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago