mindcyber 3 months ago

หาความจริงในวิเวก

ธรรมาจารย์เซ็นฮุ้งกก

      ท่องนทีเมฆีฟ้ากับลาด่วน

ร้อนลมหวนวนถึงนี่พักลงแส้

พนามากไผ่ม่วงวิเวกแท้

พุทธภาวะแล้ล้วนเขียวปทุม

ร่มรื่นดารดาษหินผาธาร

ชลาการข้างคูหาศานติ

สรรพการย์หาเทียบธรรมสันติ

สุคติไร้กังวาลสราญรื่น

    ชลธารกลางหุบผาพนาไพร เป็นที่สงบวิเวกที่สุด เมฆนทีหมอกไอเป็นเวิ้งฟ้าเงียบหลีกพ้นจากกิเลส คนโบราณจึงเรียกหุบผาสวรรค์ ห่างไกลจากคลื่นขุ่นหมอง ปัจจุบันดุจอาคันตุกะคิดถึงเรือปทุม สังคมก็จะไม่ไปเปรอะเปื้อนกับสงฆ์ ธุระทางโลกก็๋จะไม่กร้ำกรายพุทธภาวะ อารามสมณะจันทร์กระจ่าง ผลิกเปลือกหอยเพ่งธรรมจิตรการ ลมสะอาดหุบเขาว่าง เหนืออาสนะนั่งจนถึงฌาน

    ดวงตะวันหมุนธรรมจักรรอบจักรวาล ถึงเวลาพุทธสว่างไสวเรียกว่าสามยอด ใจสิ้นสุดคือว่าง ไม่มีติดขัดแม้แต่น้อย จิตสงบดุจอวกาศไม่มีเหตุปัจจัยให้ร้อยรัด บ่มแสงวิญญาณ สว่างไสวปภัทสร วิสัยปุถุชนขจัดสะอาดหมดจด ต่อให้ฟ้าถล่มทลาย ใจก็ไม่พลั้นสะพรึงกลัว ควบคุมการสอนสถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย แต่จิตจะไม่เมามัว นั่นคือการสำเร็จธรรม จะพบจิตเดิม จากนี้ไปก็หลุดพ้นจากปุถุชน ขึ้นสู่ฝั่งพุทธะสำเร็จความจริง

0
156

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

โดย ท้ำจี่เฮี้ยง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 11

แก้สงฆ์โลภอยากฉันหน่อไม้ กระทบกับควายเหล็ก นายอำเภอทำโทษสน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
video

พระโอวาท เพลงสายธารแห่งชีวิต

admin
mindcyber
7 months ago

เถ้าเย็น

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago