mindcyber 1 year ago

ปลุกโลก

จิวโหม่วเจ็ก

บังคับม้าห้อผ่านกลางทุ่ง                         หอมจรุงลำดวนแดงดอกหลิว

มองภูเขาเห็นหมอกคลุมลิบหลิ้ว               ลมพัดฉิวเป็นระลอกตามลำน้ำ

เขากว้างกั้นแบ่งเผ่าชนห่างไกลกัน            คนถูกปันแบ่งภาษาไม่สัญจร

อยากพูดธรรมให้เข้าใจพึ่งอักษร                ศาสน์บวรกล่อมให้เหมือนได้เมื่อไร

           พระคุณฟ้าดินครอบแบกคน                     ทั้งสองปกป้องให้กายสุข

บัณฑิตรู้คุณกราบบรรพชน                      เรียนหนังสือมีใจเป็นปราชญ์

ใครรู้จักความหมายบำเพ็ญคุณ                  ปราชญ์อริยะรักษาสัมพันธ์ที่ดี

อย่ามุ่งสำคัญเกียรติดูแคลนธรรม               แสวงความรู้ประพฤติให้สมบูรณ์

ราชาพ่อแม่อาจารย์มีคุณมาก                    ให้มีใจเคารพอยู่เสมอ

           รู้มารยาทเข้าใจหลักสัมพันธ์อันดับหนึ่ง     ถือสัตย์ผีเจ้าให้ยำเกรง

น้อมปฏิบัติอริยศาสน์เป็นสำคัญ                มหาวินัยปกครองสงบพร้อมบำเพ็ญ

มหาธรรมของหยู้คือหลักสัมพันธ์             ต้องศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ให้ซึ้ง

ตั้งใจจิตตรงบำเพ็ญตน                            บัณฑิตเป็นหนึ่งของมนุษย์

ครองโลกครองคนดุจครองตน                  ใจจึงไม่ละอายต่อฟ้า

อ่อนโยนมัธยัสถ์ผ่อนปรนเสมอ                จิตฟ้าบริสุทธิ์อย่าพิโรธง่าย

เมืองต่ำถึงประชาชนสูงถึงราชา                วีรชนคุมโลกวิสัยเด่น

กระจ่างธรรมชิดประชาฝึกมหาศาสตร์       ธรรมแห่งมนุษย์ใจควรรู้

เผยแผ่ศาสน์หยู้ใต้หล้าส่องสว่าง               มหากิจยืนยงอยู่ในอริยะ


0
368

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ฝึกราบคาบ

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตะวันออก

พระอาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยอดยอดยอด ยอดกลางยอด

แปลกแปลกแปลก แปลกกลางแปลก อริโยวาทโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago