mindcyber 3 months ago

ปลุกโลก

จิวโหม่วเจ็ก

บังคับม้าห้อผ่านกลางทุ่ง                         หอมจรุงลำดวนแดงดอกหลิว

มองภูเขาเห็นหมอกคลุมลิบหลิ้ว               ลมพัดฉิวเป็นระลอกตามลำน้ำ

เขากว้างกั้นแบ่งเผ่าชนห่างไกลกัน            คนถูกปันแบ่งภาษาไม่สัญจร

อยากพูดธรรมให้เข้าใจพึ่งอักษร                ศาสน์บวรกล่อมให้เหมือนได้เมื่อไร

           พระคุณฟ้าดินครอบแบกคน                     ทั้งสองปกป้องให้กายสุข

บัณฑิตรู้คุณกราบบรรพชน                      เรียนหนังสือมีใจเป็นปราชญ์

ใครรู้จักความหมายบำเพ็ญคุณ                  ปราชญ์อริยะรักษาสัมพันธ์ที่ดี

อย่ามุ่งสำคัญเกียรติดูแคลนธรรม               แสวงความรู้ประพฤติให้สมบูรณ์

ราชาพ่อแม่อาจารย์มีคุณมาก                    ให้มีใจเคารพอยู่เสมอ

           รู้มารยาทเข้าใจหลักสัมพันธ์อันดับหนึ่ง     ถือสัตย์ผีเจ้าให้ยำเกรง

น้อมปฏิบัติอริยศาสน์เป็นสำคัญ                มหาวินัยปกครองสงบพร้อมบำเพ็ญ

มหาธรรมของหยู้คือหลักสัมพันธ์             ต้องศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ให้ซึ้ง

ตั้งใจจิตตรงบำเพ็ญตน                            บัณฑิตเป็นหนึ่งของมนุษย์

ครองโลกครองคนดุจครองตน                  ใจจึงไม่ละอายต่อฟ้า

อ่อนโยนมัธยัสถ์ผ่อนปรนเสมอ                จิตฟ้าบริสุทธิ์อย่าพิโรธง่าย

เมืองต่ำถึงประชาชนสูงถึงราชา                วีรชนคุมโลกวิสัยเด่น

กระจ่างธรรมชิดประชาฝึกมหาศาสตร์       ธรรมแห่งมนุษย์ใจควรรู้

เผยแผ่ศาสน์หยู้ใต้หล้าส่องสว่าง               มหากิจยืนยงอยู่ในอริยะ


0
112

โอวาทพระเจ้าบุ้งฮ้วง

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

เรื่องเกี่ยวกับวัชรปารมิตาสูตร

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เป็ดย่างเจ

เป็ดย่างเจ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

มหาโพธิสัตว์กับจุลโพธิสัตว์

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago