mindcyber 1 year ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

อย่าป้ายสีว่าหลงงมงาย                ควรเผยแผ่ด้วยหนังสือธรรม

    การตักเตือนคนด้วยวาจาเป็นการทำกุศลที่ดี แม้จะพร่ำพูดเหมือนคุณยาย ตลอดชีวิตสามารถตักเตือนคนได้สักกี่คน และก็มีแวดวงขีดจำกัด เอาหนังสือธรรมตักเตือนโลกเป็นแนวทางที่ดี ด้วยหนังสือธรรมมีคุณธรรม แจกจ่ายให้คนได้กว้างขวางทั้งยังสืบทอดต่อหลายยุคประสิทธิผลจึงไม่สิ้นสุด

    เหล่าเทพพุทธลงประทับทรง แม้จะใช้ภาษาง่ายๆ แต่ก็แฝงความหมายลึกซึ้ง เอากตัญญู รักพี่น้อง จงรักภักดี สัจจะ เมตตาอารี ยุติธรรม มารยาท ปัญญา ความสุจริตและละอายต่อการทำชั่ว คุณธรรมสิบประการเป็นหลักการ ชักนำให้ประชาชนคืนสู่ทางที่ถูกต้อง เอาหลังธรรมกฎแห่งกรรม บุญบาปตอบสนองชัดเจน ตักเตือนคนให้กระทำความดี บ่มเลี้ยงจิตธรรมเป็นระฆังปลุกเตือนยามเช้า ปลุกตื่นใจคน เป็นการถ่ายทอดสู่มวลชนได้ดีที่สุด

    ระยะเวลาสิบปีมานี้ สมาคมจี่เกาะต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย ไทยและฮ่องกง ได้ตีพิมพ์หนังสือธรรมบททรง เป็นการเผยแผ่เป้าหมายคุณธรรมศาสน์ เป็นเรื่องที่น่ายินดี


0
298

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
1 year ago
แกงส้มผักรวม

แกงส้มผักรวม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ธรรมวจนะปล่อยชีวิตของบูรพาจารย์

มหาธรรมาจารย์หานซานฮาเต๋อ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
ไท้ส่วยเอี๊ย

ไท้ส่วยเอี๊ย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago