mindcyber 2 months ago

ความรักในสายเลือด

อริยเจ้าโพ้วจี่

รักเพื่อนต่างซื่อตรงนับถือกัน                   ความสัมพันธ์ทำเนียมรู้ปฏิบัติ

ใหญ่เล็กผ่อนปรนเคารพควรรู้จัก               เสียงเบาหนักฝึกฝนให้คล่องปาก

ระมัดระวังตักเตือนให้เคร่งครัด                กล่าวยกย่องไม่จำกัดมีคารวะ

กตัญญูรักพี่น้องเป็นสรณะ                       วัยรุ่นอย่าวิสาสะต้องทำตาม

    พี่เหมือนเพื่อนน้องๆ นับถือพี่ สัมพันธภาพใหญ่เล็กเรียงลำดับให้ชัดเจน รักประชาชนทั่วไปต้องใกล้ชิดปราชญ์ทำตัวเป็นแบบอย่างอ่อนน้อมมีประโยชน์แน่ รุนแรง หาเรื่องเป็นดาวเคราะห์ เรื่องต่างๆ ให้ผ่อนปรนไม่ถือสา ใจกว้างกายก็สบายมงคลเยือน ผู้เฒ่าก็สุข ผู้น้อยก็ดีไม่ต่างกัน มีสัมมาคารวะเมตตาธรรม

    อย่าหยิ่งผยอง อย่าขวางอันธพาล พาลเกเรเย่อหยิ่งสำเร็จยากมีเดชไม่สละรักใคร่พี่น้อง พี่ก็ไม่เป็นยกย่อง วัยรุ่นต้องกตัญญูรักพี่น้องเป็นพื้นฐาน ทั้งเฒ่าเล็กพึงปฏิบัติอย่าดูแคลน อริโยวาทเป็นกฎเกนฑ์รักษาโอวาทรับการวิจารณ์ อักษรรักพี่น้องต้องยึดมั่น เร่งเร้าให้ถือตาม

สังคมมีเรื่องธรรมดา                   การคบค้าเปลี่ยนแปลงไว

ไม่หยิ่งอาจารย์ช่วยได้                 รักพี่น้องไว้เรียนอย่างปราชญ์

ข่มตนคนพอใจ              บำเพ็ญไปโลกอุตส่าหะ

สุขใจช่วยปลอบรตะ        ทางอริยะสุขไม่สิ้น

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ธรรมชาติ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

สัมมาทิฐิ

หลี่เฉินจิน

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

มิใช่เพียงแค่พูดก็พอ

เมื่อราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเลือกซื้อโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ที่ใช้แจกส...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
มะเขือเทศสวรรค์

มะเขือเทศสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago