mindcyber 6 months ago

พุทธธรรมกับคุณธรรมศาสน์

พระสังฆปรินายกองค์ที่ 6

       พุทธจิตแจ้งเหตุในอดีต ผู้สามารถสืบหาได้ในจิต เมื่อแก้ไขก็หลุดพ้นทะเลทุกขีวามวยา ถามพุทธจิตตนก็ไม่สบาย ย์ รากโพธิหยั่งลึก กุลบุตรทั้งหลาย วันนี้ลงประทับทรงด้วยอาจารย์เธอเชื้อเชิญเห็นที่นี่มีการก่อสร้างพุทธประเทศ ฮุ้ยเหนิงจะเอาคุณธรรมอะไรมาให้พวกเธอสร้างรูปไว้กราบไหว้ ถามพุทธจิตตนก็ไม่สบาย วันนี้ลงทรงเอ่ยพุทธธรรม พวกเธอจะฟังหรือไม่ พุทธะคืออะไร ใจเป็นผู้สร้าง ใจรู้ตัวเป็นใจบาปเป็นมาร ใจเป็นสวรรค์ ใจเป็นนรก ใจเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบาปบุญ หนทางสำเร็จพุทธะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยาก ที่ว่ายากคนที่ยาก เพราะคนถูกกิเลสแปดเปื้อน อายตนะทั้งหกก็เหมือนทั้งหลายตัดไม่ขาด แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ไม่แทงทะลุ จึงเข่นฆ่าวิญญาณตลอดจนหนี้เลือดชำระด้วยเลือด เงินชำระด้วยเงิน เกิดแล้วเกิดอีก อยู่ในวงวัฏตลอดกาล รอยแค้นผูกไว้ชาติต่อไป เวรกรรมผูกมัดจนไม่มีความสงบสุข จึงหมุนเวียนไปตลอดจนวาระสุดท้าย แล้วก็เข้าสู่ทางแห่งเปรตหรือนรกขุมอื่น ๆ แล้วค่อยหมุนเวียนไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำไมหรือเพราะขาดความดี  

         

           พุทธะหรือ ไม่เกิดไม่ดับ ไม่มีรูปก็ไม่ว่างเปล่า ไม่มีบาปไม่มีบุญ ไม่ไปไม่มา ไม่ถูกไม่ผิด ไม่กลมไม่เหลี่ยม ไม่บนไม่ล่าง เป็นตถาตา อยู่บนความว่างมหาวิสุทธิ์ ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ สว่างก็ได้มืดก็ได้ ไม่ถูกร้อยรัดจากทุกอย่าง ไม่ถูกวิบากกรรมตอบสนอง เป็นเพียงความว่าง ๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าง ๆ ธรรมชาติมีวิญญาณอยู่ พูดว่ามีอยู่แท้ไม่มีอยู่ พูดว่าไม่มีแท้มีอยู่ พวกเธอเข้าใจไหม สังคมแห่งพุทธศาสน์ ควรปฏิบัติตามธรรมแห่งพระชินเจ้า ด้วยการมีคุณธรรมในเริ่มแรก ละ 10 อกุศล ทิ้งพิษสาม ถือศีลห้า ภายหลังก็ให้ตัดความกังวลไม่ให้เหลือเยื่อใยเหมือนเดือนเพ็ญกระจ่างฟ้า ใจสะอาดไม่มีกิเลส ความฉลาดแห่งปัญญาก็เปิดรากแห่งพุทธจิตเริ่มปรากฏ กุลบุตรกุลธิดา ให้อาศัยสิ่งนี้ปฏิบัติ การสำเร็จพุทธก็รอคอยได้ ตลอดจนรูปลักษณ์ที่มีอยู่ในที่นี้ เป็นเพียงรูปชั่วครั้งคราว ล้วนเป็นมายา มิใช่รูปลักษณ์ จะหลบเลี่ยงการเกิดการดับได้ หรือหลุดการหมุนเวียนมีเพียงใจที่สะอาด อบรมจิตนั้นจนกว่าจิตนั้นจะปรากฏเป็นจิตแท้ จิตแท้คือจิตเดิมของเด็กทารกที่สะอาดบริสุทธิ์ พอนานวันเข้าก็เริ่มสกปรก เป็นเหมือนกันทุกคนพวกเธอมีอะไรจะถามบ้าง ถ้าไม่มีก็พบกันวันหลัง   

0
227

ใช้ปัญญาเหนืออารมณ์

มนุษย์ถ้ารู้จักใช้ปัญญา รู้จักความหมายของปัญญา และรู้แจ้งถึงคำว่าปัญญาในจิตใจมนุษย์ก็จะสาม...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

คุณธรรมสี่

อาจารย์เซ่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
video

ต้มยำเห็ดเจ

admin
mindcyber
9 months ago
เห้งเจีย

เห้งเจีย

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

คุณธรรม

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago