mindcyber 2 months ago

อริโยวาท

พระเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

ไหลเรียงทะเลกรรมทุกข์หนักหนา                        รู้ขจัดภาพมายาฝึกเทพเซียน

รักษามโนธรรมผูกเหตุเซียน                    หกโจรเวียนติดยึดกำราบสิ้น

    จงใช้ใจที่ฉุดช่วยตนเองไปฉุดช่วยโลก จงใช้ใจที่รักครอบครัวไปรักประเทศชาติ จงใช้ใจที่ยังประโยชน์แก่ตนไปยังประโยชน์แก่ผู้อื่น จงใช้ความรักที่มีต่อบุตรภรรยาแล้วเพิ่มเติมอีกหลายเท่าไปเคารพบิดามารดาจงใช้ใจที่แสวงหาวัตถุไปแสวงหาความรู้ จงเอาใจที่แสวงหาทรัพย์ไปแสวงหาธรรม จงเอาใจที่ชอบกามไปแสวงหาคุณธรรม จงเอาใจที่ทำชั่วไปทำความดี จงเอาใจที่รักชีวิตตนไปรักสรรพสิ่ง จงเอาใจที่กล่าวหาคนอื่นไปกล่าวหาตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา เมื่อราวบรวมเข้ามาแล้วก็คือการอุทิศส่วนน้อยของตนไปสำเร็จ ส่วนรวมของตนก็จะลุถึงสภาวะของเทพเซียน

ยุคสมัยธรรมกาลผ่านกี่ยุค

หากไม่หยุดความเลวร้ายก็กลายเก่า

พิบัติภัยคงอยู่อีกนานเนา

จักแผดเผาให้โลกวิปโยคนาน

สูญธรรมขาดธรรมถลำลึก

จงตรองตรึกด้วยปัญญาอย่างกล้าหาญ

มีธรรมรักธรรมตลอดกาล

อภิบาลโลกให้พ้นภัยเอย


0
119

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
แกงขี้เหล็ก

แกงขี้เหล็ก

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ร่วมบำเพ็ญปัญญาเพิ่ม

เซียนลี่ทีไกว้

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

อริโยวาทหมอฮูโต๋

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago