mindcyber 6 months ago

อริโยวาท

พระเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

ไหลเรียงทะเลกรรมทุกข์หนักหนา                        รู้ขจัดภาพมายาฝึกเทพเซียน

รักษามโนธรรมผูกเหตุเซียน                    หกโจรเวียนติดยึดกำราบสิ้น

    จงใช้ใจที่ฉุดช่วยตนเองไปฉุดช่วยโลก จงใช้ใจที่รักครอบครัวไปรักประเทศชาติ จงใช้ใจที่ยังประโยชน์แก่ตนไปยังประโยชน์แก่ผู้อื่น จงใช้ความรักที่มีต่อบุตรภรรยาแล้วเพิ่มเติมอีกหลายเท่าไปเคารพบิดามารดาจงใช้ใจที่แสวงหาวัตถุไปแสวงหาความรู้ จงเอาใจที่แสวงหาทรัพย์ไปแสวงหาธรรม จงเอาใจที่ชอบกามไปแสวงหาคุณธรรม จงเอาใจที่ทำชั่วไปทำความดี จงเอาใจที่รักชีวิตตนไปรักสรรพสิ่ง จงเอาใจที่กล่าวหาคนอื่นไปกล่าวหาตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา เมื่อราวบรวมเข้ามาแล้วก็คือการอุทิศส่วนน้อยของตนไปสำเร็จ ส่วนรวมของตนก็จะลุถึงสภาวะของเทพเซียน

ยุคสมัยธรรมกาลผ่านกี่ยุค

หากไม่หยุดความเลวร้ายก็กลายเก่า

พิบัติภัยคงอยู่อีกนานเนา

จักแผดเผาให้โลกวิปโยคนาน

สูญธรรมขาดธรรมถลำลึก

จงตรองตรึกด้วยปัญญาอย่างกล้าหาญ

มีธรรมรักธรรมตลอดกาล

อภิบาลโลกให้พ้นภัยเอย


0
259

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

โองการฟ้าขัดขืนไม่ได้

ฮุ้งเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

อริโยวาท

หานเซียงจื่อ(หนึ่งในแปดเซียน)

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ชีวิตกับเดินเรือทะเล

อาจารย์เส่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago