mindcyber 2 months ago

รูป

เซินฮัว

ภาพที่มองเห็นได้เรียกว่ารูป เดิมทีฟ้าดินนั้นมีธรรมอยู่ก่อนแล้วต่อมาจึงมีสรรพสิ่ง มหาธรรมไม่มีลักษณ์ ให้กำเนิดฟ้าดิน ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นปรากฎการณ์ของธรรม หญ้าต้นหนึ่งไม้ต้นหนึ่ง มีรากมีดินแล้วสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร เรื่องหนึ่งสิ่งหนึ่งถ้าพิจารณาให้ละเอียดก็จะรู้ต้นปลาย ความแตกต่างก่อนหน้าและภายหลัง ใจก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆ

มีคำกล่าวว่า รูปไม่หลงคน คนหลงเอง ทำไมรูปไม่หลงคนเพราะรูปที่เห็นไม่ใช่รูปจริง เป็นผลิตผลของหกอายตนะเท่านั้น เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง ไม่ใช่จิตที่เป็นนิจจังเป็นแรงกรรมที่จิตเคยเปื้อนจดจำมาแต่อดีตชาติ จมปรักอยู่กับการเกิดดับตามสรรพสิ่งหลายภพชาติมาแล้ว จิตเดิมที่ไม่พร่องไม่เกินไม่เกิดไม่ดับ แต่กายคนเกิดจากสี่มหาภูตรูปรวมกัน พอสิ้นลมทุกอย่างก็สลายไป เพราะฉะนั้น สรรพสิ่งจึงเป็นภาพลักษณ์ชั่วคราวเท่านั้น

การปฏิบัติธรรมต้องไม่ยึดติดในรูป สิ่งที่มีรูปลักษณ์ดำรงอยู่ได้ไม่นาน รูปลักษณ์ใหญ่โตแค่ไหนก็มีระยะกำหนดทั้งนั้น ใจต้องไม่มีให้รูปมาหมุนมาแปรเปลี่ยน สรรพสิ่งอยู่ที่เราเกี่ยวข้องอย่างไร กายนั้นนั่งอยู่แต่ใจไม่ได้นั่ง เปลี่ยนความรู้เป็นปัญญา ให้รู้ว่าจริงแท้หรือมายา ความรู้อันนี้คือความจริง ฝึกฝนทุกๆวันก็จะค่อยๆ ขจัดอนุสัยมีใจเท่านั้นที่เป็นองค์จริง ทิ้งใจก็ไม่มีสิ่งต่างๆ นานๆ ไป ก็จะไม่ถูกรูปหลงเอา

พุทธองค์ตรัสว่า “หากเอารูปมาพบอาตมา เอาเสียงมาวอนอาตมาเป็นคนที่เดินทางผิด ไม่อาจเห็นตถาคตได้”

จิตทุกๆ คนเสมอภาคกันข้างนอกข้างในไม่ยึดติดรูป รูปกายนั้นแตกต่างกันได้แต่ใจนั้นไม่เหมือนกัน การบำเพ็ญธรรมก็คือ การบำเพ็ญจิตไม่แบ่งแยกเพราะรูปและผลประโยชน์ ศรัทธาด้วยบุญกุศลเท่านั้น


0
112

ทานดุจน้ำทิพย์

สมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของ...

admin
mindcyber
9 months ago
ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago