mindcyber 10 months ago

สภาวะใจ

พระพุทธจี้กง

        ใจของคนนั้น โองการสวรรค์ประธานให้มา ตัวใจนั้นแคล้วคล่องกว่าสัตว์ทั้งปวง ได้รับคุณสมบัติของฟ้าปางก่อน เมื่อได้การปรุงแต่งของฟ้าปางหลัง ประกอบด้วยเลือดเนื้อของพ่อแม่ นิสัยของมันมีกตัญญูเป็นอันดับแรก ก็จะประจักษ์ในคุณธรรม อันว่าอยู่ใกล้ชาดจะแดง ใกล้หมึกจะดำ ดังนั้น ใจของคนจะดีจะชั่วก็อยู่ที่วิธีการสั่งสอน เลือกทำตามความดีก็จะได้หนทางที่ถูกต้อง จะเลือกทางชั่วก็จะตกต่ำ การที่ใจคนไม่อาจคาดคะแนไม่ได้ ก็เพราะได้รับการกระทบจากสังคม ด้วยสภาวะสังคมปัจจุบัน การภักดี ฉ้อราษฎร์ดีชั่ว ดำขาวแบ่งชัดเจน การแสวงหาผลประโยชน์และชื่อเสียง นับวันรุนแรง เมื่ออายตนะหกไม่สะอาดแล้ว ใจคนก็จะแย่งชิง เพราะต้องการชื่อ จะชิงเพราะต้องการผลประโยชน์ ใคร่เพราะสุรา อยากเพราะรูปโฉม ด้วยเหตุนี้นิสัยชั่วคุ้นเคย เขาข่มเหงข้าก็หลอกลวง ไม่ชัดเจนไม่โปร่งใส ก็อยู่ที่ตัวโลภ ธรรมแห่งฟ้าละเอียดอ่อน แต่ละครั้งที่ลงมาก็ให้ประโยชน์ชำระล้าง ศาสน์ของข้าก็พิจารณาที่จุดนี้ เพื่อคัดใจคนหวนคืนทางตรง การประทับทรงเป็นการสนองตามดวงชะตา บรรดาเทพพุทธที่โปรดโลก ก็จะมาปรากฏ ณ ที่กระบะทราย พูดสาระธรรมตักเตือนผู้คน เพื่อดึงจิตใจคนให้เหมือนอดีตโบราณ ฉุดช่วยสรรพสัตว์ขึ้นฝั่ง ดังนั้น การกลอมเกลาใจคน หาใช่งานศาสนาทางเดียวก็รู้สึกได้ ยังต้องให้ชาวโลกยึดถือเป้าหมายให้มั่น เข้าใจจิตนี้ที่สนองตอบชะตาฟ้า หนทางโลกก็เจริญก็มีทางเป็นมหาสันติภาพได้

0
319

ครั้งที่ 43 ตอน ท่องแดนไฟนาบนิ้วมือนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

โอวาทเทพยดาเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

การแสวงหาช่องว่างของชีวิต

พระนางเจ้ากิ้วเทียงแห่งบ่อเก็ก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ชั่วดีถี่ห่าง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

หลักธรรมสำหรับชีวิต

พระวิสุทธิเทพเอี้ยเอียะซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago