mindcyber 1 month ago

จิตสรณะ

ไท้เสียงเล่ากุง พระศาสดาแห่งเต๋า

จิตสรณะจิตตนสว่าง

ใจตื่นรู้ธรรมกระจ่างชีวิตรุ่ง

ปฏิบัติธรรมจริยาหมายผดุง

ธาตุแท้มุ่งสะอาดคุณธรรมแผ่

            จิตสรณะ เป็นสิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้าอันสดใสของชีวิตมนุษย์และก็เป็นพลังเป็นหลักการของการดำรงชีพที่สบายอย่างเด่นชัด ทะลุผ่านสรณะจากความศรัทธากล้า เริ่มแรกก็สามารถบ่มเลี้ยงอารมณ์ควบคุมความเชื่อมั่น พึงพอใจต่อพื้นฐานความต้องการของวิสัยมนุษย์ยิ่งทำให้ตนเองมีความคิดสูงส่ง อยู่ในใจที่ตื่นรู้ ทำให้รู้จักความหมายที่แท้จริงของชะตาชีวิต ท่ามกลางธาตุแท้ที่สะอาด ไปชักนำแรงเคลื่อนไหวและความหวังของตัวจิตไปปลดปล่อยชีวิตที่สมบูรณ์กับความหวังในที่สุดภายหลังที่จิตมีสรณะแล้ว ก็จะให้ชีวิตตนเองยิ่งประสบความสำเร็จและนิ่งสงบ            

            จิตคือธาตุแท้ของร่างกายตน ควรรักษาให้แน่วแน่ ถ้าสามารถรู้จักสรณะก็เป็นการให้ความมุ่งหวังของชีวิตตนเอง เป็นการจรรโลงส่งเสริมให้เกิดปัญญา เริ่มต้นจุดประกายขึ้น ให้ดำรงพื้นฐานชีวิตให้ดีงามจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคนานัปการ ทำให้จิตใจได้รับอิสรภาพที่สุด ให้ตนเองสามารถควบคุมตนเองได้ ทั้งยังสำแดงพลังสร้างสรรค์และปัญญามีชีวิตที่สดใสและมีความหมายในโลก นอกจากจะให้ตนเองมีสรณะที่สมบูรณ์แล้วยังสามารถสร้างสรรค์คุณสมบัติสู่ความสำเร็จเป็นเซียนเป็นพุทธะ            

            1. จิตตื่นรู้              ปัญหาพื้นฐานที่สุดของชีวิตมนุษย์ ก็อยู่ที่มีความสามารถเข้าใจตนเองกับรู้จักจิตตนหรือไม่ หมายความว่า จะสามารถเข้าใจในตนเองโดยเห็นแจ้งจิตตน ก็คือการเผชิญหน้าตนเองไม่ใช่ผู้อื่น ถ้าหากเอาคนอื่นมาเป็นหลักเปรียบเทียบ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถรู้จักคุณสมบัติของตนเองแล้ว ยังเป็นสาเหตุทำให้ตนเองมืดมัว ไม่สามารถกำหนดตนเองได้            

            การสรณะต่อจิตตนเอง ก็คือความจริงใจที่จะยึดถือตนเอง ตนเองต้องปฏิบัติ เริ่มต้นภายใต้ความเมตตาของเซียนพุทธต้องตื่นรู้ นั่นจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์ เต็มสมบูรณ์ที่แท้จริงจึงจะไม่รู้สึกเคว้งคว้างไม่มีที่พึ่งรู้สึกว่างเปล่า ปล่อยไปตามกระแสคลื่น ลอยอ้างว้างกลางทะเลใคร่อยากที่ไร้ขอบเขต            

            จิตตื่นรู้ สามารถเห็นบุคลิกภาพของคนทั้งหมด บุญปัญญาเต็มเปี่ยม ไม่ห่วงกังวล ชีวิตมีความสุข งามสมบูรณ์สมานฉัน เท้าอยู่ติดดิน ชีวิตก็สามารถเสพสุขทั้งปวงได้ จิตที่ตื่นรู้ คือการเพิ่มพูนความฉลาดที่ปรากฏออกมาเป็นความสมบูรณ์แท้จริง สามารถขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ปัญญาที่เปิดประกายทำให้มีชีวิตที่แท้จริง            

            2. ปฏิบัติตามธรรมจริยา             ความสดใสที่แท้จริงของชีวิต ก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมจริยาหลักสำคัญคือร่างกายสามารถปฏิบัติได้ หาใช่เถรตรงอยู่กับคำสอนเท่านั้นธรรมจริยาคือปัญญาระดับสูงที่อิงหลักธรรมยิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติถึงที่สุดชีวิตก็เริ่มต้นที่จะเต็มสมบูรณ์            

            ธรรมจริยาเป็นแบบอย่างเป็นกฏเกณฑ์ของชีวิต กับการดำเนินการตามปณิธาน เป็นการปฏิบัติของหลักจิตภาวะ ขจัดซึ่ง “อาตมาลักษณ์”  “บุคลาลักษณ์”  “สัตวลักษณ์” และ “ชีวลักษณ์” ค่อย ๆ เข้าสู่ “ความว่าง” ของธรรมจริยา เป็นปัญญาแท้จริง ไปตรึกคิด ไปสร้างสรรค์ให้ตนเอง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างแท้จริง เข้าถึงความสวยงามแท้จริงของชีวิต            

            การปฏิบัติธรรมจริยา คือ ใจโพธิสัตว์ เป็นโพธิจริยา เป็นตรรกะที่งดงามสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์ ผ่านทะลุการฝึกฝนและเจียรไน จึงสามารถสร้างระดับชีวิตบรมสุขได้สมบูรณ์            

            3. จิตวิญญาณที่สะอาด              ก็คือการทำจิตใจให้สะอาดจนเผยปรากฏวิสุทธิภูมิของจิตตน ขจัดความทุกข์กังวลต่าง ๆ ในใจที่บาดเจ็บและติดขัดออกไปจากชีวิตของมนุษย์ที่ทุกข์ยาก ที่สำคัญคือมีอุปสรรคเป็นสาเหตุ ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่ชีวิตมากมาย ตัวอย่างการกระทำที่ไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรม หรือผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ก็จะมีวิบากกรรมติดตัวอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานก็ง่ายต่อการสูญเปล่าและตกต่ำ ความคิดที่ไร้สาระต่าง ๆ ก็ก่อให้เกิดความใคร่อยากอย่างรุนแรง หมดทางที่จะเยียวยา ยิ่งสาเหตุที่ไม่สามารถยึดถือตนเอง หลบหลีกตนเอง ก็จะชักนำความกังวลและไม่มีความสุขอย่างรุนแรง ผู้ที่มีความคิดติดขัดยังก่อให้เกิดความคิดเห็นเพี้ยนไป และที่มีทัศนคติที่เถรตรงก็จะทำลายพลังการตื่นรู้ พลังสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็กระทบมนุษย์สัมพันธ์ไปด้วย ก่อให้เกิดความลำบากแก่ชีวิตที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความสะอาดใจตนเองให้ถึงที่สุด ให้อายตนะทั้งหกสะอาด มีอิสระเสรี ไปมาไม่ติดขัด โดยได้ปัญญาสมาธิ หลุดพ้นสบาย            

            การสะอาดใจตนเอง แสดงความจริงใจ สะอาดความอยากของตน รู้จักพอก็สุขเสมอ สะอาดความคิดของตน สะอาดกายตนเป็นเป้าหมายจะได้รวบรวมพลังใจ ทำธุรการที่กำหนดให้สำเร็จ ต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะรู้ได้ว่า การสะอาดตนเอง ทำให้หลุดพ้นจากอุปสรรค การกีดขวางและความกังวลต่าง ๆ ออกมาได้ ขจัดเสียจากพันธนาการต่าง ๆ เผยปรากฏวิสัยแท้จริงที่น่านับถือ ยกคุณค่าจิตให้ขึ้นสู่ระดับสูง             

            ทั้งหมดทั้งสามข้อ เสนอให้ชาวโลกได้ถือเป็นสรณะ แน่นอนทีเดียว ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตนเองก่อน อาศัยตนเองเป็นข้อต่อรองไปฟูเฟื่องจนกว่าจะถึงชีวิต แท้จริง ที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรที่ไร้แก่นสาร

แกงป่า

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
เต้าหู้ลาบอีสาน

เต้าหู้ลาบอีสาน

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
น้ำพริกเผาถั่วเขียว

น้ำพริกเผาถั่วเขียว

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago