mindcyber 8 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

พลิ้วสายธาร         ผ่านทิว                   หลิวแดดร่ม

แสงฟ้าพรม           ผืนหญ้า                 หนาหนั่นยิ่ง

วัวดื่มน้ำ                เล็มหญ้า               ผาสุกจริง

หนุ่มหลับพิง          อิงหิน                     สิ้นกังวล


บัดนี้พ่อหนุ่มก็วางมือในหน้าที่ของเขาได้แล้ว แม้จะงีบหลับไปบ้างก็ยังได้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็น ตะวันบ่อยคล้อยลงแล้วเหมือนกับบนปลายแห่งอายุของคนเราเป็นเวลาที่ทุกคนควรจะเข้าถึงความสงบกระแสน้ำในลำธารส่งเสียงอันระรื่น ประหนึ่งเสียงของเหล่าเทพเจ้าที่แซ่ซ้องสาธุการในความสำเร็จของกุลบุตรผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สายน้ำไหลเลาะฝั่งที่มีใบเฟื้อยปกคลุมอย่างสวยงาม เหมือนกระแสจิตที่ไหลไปตามกระแสธรรมโดยแท้ แสงส่องของท้องฟ้าในยามนี้ทำให้เห็นในท้องทุ่งดูงามสะพรั่งเหมือนความงามของพุทธเกษตร สมบูรณ์ไปด้วยอาหารใจ จะดื่มจะกินเมื่อใดก็สำเร็จได้ทันทีดุจเป็นของทิพย์ พ่อหนุ่มหลับเสียนาน คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยที่ปลุกปล้ำมาด้วยความเข็มแข็งเป็นเวลานาน หลับสนิทสิ้นห่วงใยในสิ่งทั้งปวง เพราะรู้ความที่จิตหมดกิเลสอันเป็นเหตุให้กังวล

ดูภาพพ่อหนุ่มนั้นสักหน่อยเถิด หลับอย่างไรกันนั่งตัวตรงอยู่นั่นคือหลับอย่างที่มีสติตื่นอยู่ทุกเมื่อ เช่นเดียวกับการหลับของพระอรหันต์ซึ่งมีสติทั้งหลับและตื่น ไม่มีการหลับของอวิชชาอีกต่อไป เรียกว่าพุทธะ คือผู้ตื่น

0
371

สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน

ที่ตำบลจีหลง นายหงกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เขาเป็นคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสร้างฐานะได้จากไม่มีอะ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
หมูหวานเจ

หมูหวานเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปล่อยสัตว์ได้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago