mindcyber 2 months ago

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย (บาลี: Metteyya, เมตฺเตยฺย; สันสกฤต: मैत्रेय, ไมเตฺรย) หรือที่นิยมเรียกว่า พระศรีอาริย์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าสิ้นสุดไปแล้ว โลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย อายุขัยของมนุษย์ลดลงจนเหลือ 10 ปี ก็เข้าสู่ยุคมิคสัญญี ผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทำความดี จากนั้นอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง 1 อสงไขยปี แล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ 80,000 ปี ในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ 80 อสงไขยแสนมหากัป ลงมาตรัสรู้เป็น พระเมตไตรยพุทธเจ้า

0
130

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เต้าหู้ทรงเครื่อง

เต้าหู้ทรงเครื่อง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ปลาหมึกสดเจน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago