mindcyber 7 months ago

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย (บาลี: Metteyya, เมตฺเตยฺย; สันสกฤต: मैत्रेय, ไมเตฺรย) หรือที่นิยมเรียกว่า พระศรีอาริย์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าสิ้นสุดไปแล้ว โลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย อายุขัยของมนุษย์ลดลงจนเหลือ 10 ปี ก็เข้าสู่ยุคมิคสัญญี ผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทำความดี จากนั้นอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง 1 อสงไขยปี แล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ 80,000 ปี ในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ 80 อสงไขยแสนมหากัป ลงมาตรัสรู้เป็น พระเมตไตรยพุทธเจ้า

0
313

อริโยวาท

สมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ทำบุญอย่ายึดติด

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ยมบาลตำหนัก 1

ฉินก่วงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago