mindcyber 11 months ago

โกงตาชั่ง ปล่อยกู้คิดดอกแพง

เจ้าหลักเมือง ชิว

นาย ก. (ขอสงวนนาม) ตั้งใจค้าขาย ทว่าดวงไม่ดีโดยมักจะขาดทุนอยู่เสมอ แม้บางครั้งจะมีกำไรบ้าง แต่ส่วนมากขาดทุน จึงจำต้องเลิกค้าขาย เปลี่ยนไปเป็นกรรมกรเพื่อการยังชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อ นาย ก. ตั้งใจค้าขาย ทำไมจึงค้าขายขาดทุน? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นพ่อค้าที่ชอบโกงตาชั่งลูกค้า เพื่อหวังกำไรมาก ดังนั้นชาตินี้จึงต้องรับกรรมสนองนี้


(2) นาย ก. เปลี่ยนจากค้าขายไปเป็นกรรมกร ทำไมชีวิตความเป็นอยู่ยังลำบากยากจน ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงโกงตาชั่ง ยังปล่อยเงินให้กู้แล้วคิดดอกแพง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับความลำบากยากจนเป็นกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลก การค้าขายต้องซื่อตรง อย่าได้โกงตาชั่งลูกค้า และการปล่อยเงินให้กู้ก็อย่าคิดดอกแพงอย่างไร้คุณธรรม เพื่อชาตินหน้าจะได้ไม่ถูกเวรกรรมชั่วตามสนอง 

0
357

สวรรค์กับนรก

พระอาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

อย่าวิ่งหนีทุกข์

ความทุกข์เป็นเหมือนอะไรความทุกข์อยู่ในใจเรา ความทุกข์ กิเลสเหล่านั้นรู้จักเราดีมาก มีแต่เร...

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

กุศลแท้

ตั้งชิวกิ้ม

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago